ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016)" ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ieice-sisa.org 

Like: 

 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้กำหนดการจัดสัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา ครั้งที่ 8 ” The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research ” ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา  ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-394-900 ต่อ 123

Like: 

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ThaiSim 2016 เรื่อง Power of game, simulation, and debriefing to tech more in less time

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง พลังของเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29-30 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุขฯ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaisim.org/

 

 

Like: 

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" (Mindfulness For Healthy Lives) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สนใจกรอข้อมูลผลงานในเว็บไซต์ http://aimhc.net/ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 

Like: 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามความก้าวหน้าในการจัดประชุมนานาชาติฯ ได้ที่http://icccb.sirindhornpark.or.th 

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “SIBR-RDINRRU Osaka 2016 International Conference” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.old.nrru.ac.th/rdi/ และ https:/sites.google.com/site/rdinrruconference/

Like: 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016)" ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ieice-sisa.org 

 
Like: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 (URPAS 2016 : Partnership for New Urbanization) ร่วมกับ ภาคีสมาชิก 7 แห่ง ได้แก่ 1.สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.สมาคมนักผังเมืองไทย และ 7.สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กำหนดจัดการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง โดยผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ  ดังกล่าว ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งบทความที่https://urpas2016.wordpress.com/

สอบถามรายละเอียด

คุณกนิษฐา ประนม หมายเลขโทรศัพท์ 08 1574 5933 หรือ E-mail : urpas2016@gmail.com

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

Thailand Research Symposium 2016 ทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1.การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

2.การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

3.การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว

4.การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5.การวิจัยศิลปะสร้างสรรค์

สามารถส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

Like: 

Pages