ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016) : Interdisciplinary Approaces to Save Future Earth Environment” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความน่าสนใจในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะดับสาธารณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.enricth.com

 
Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ภายใต้การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) นำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
1. หัวข้อ "เศรษฐกิจและความร่วมมือไทย-จีน" (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว)
2. หัวข้อ "รถไฟไทย-จีนและการเชื่อมโยง Connectivity ในภูมิภาค"
3. หัวข้อ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง"
นำส่งผลงาน (ตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-0319

Like: 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''THE 2ND ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES INTERNATIONAL CONFERENCE (ENRIC 2016): INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO SAVE FUTURE EARTH ENVIRONMENT''

จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

 

Like: 

  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

โครงการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศ ทั้งร้อนและเย็นเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ได้สร้างคุณค่าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย และเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในประเทศมูลค่าประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือนรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี สร้างความมั่นคงในการป้อนวัตถุดิบ เข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมจำนวน 29 ชนิดมีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,465 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 2,435 ล้านบาท มูลค่าที่เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผัก ที่มีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศและผักบุ้งจีน

ปัจจุบันคู่แข่งที่สำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยคือ ประเทศจีน ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ตระหนัก และความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมา มีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพันธุ์ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้สร้างบัณฑิต เพื่อเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญจำนวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ได้เห็นความสำคัญ ของการจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จึงตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 13 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา
 2. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษาและพระเอกชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้พันธุ์พืช
 3. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันที่ทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์และมีทิศทางของโครงการศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมไหมพันธุ์ไทยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพระเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าไม้พันธุ์ได้อย่างเป็นรูปประธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และกรมการข้าว

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม

 1. ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจำนวน 50 คน
 2. ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนประมาณ 50 คน
 3. ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยจำนวน 50 คน
 4. นักศึกษาจำนวน 50 คน

กำหนดการประชุม

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559

กิจกรรม

 1. การบรรยายพิเศษ - โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และการสรุปเสนอในห้องประชุม
 3. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชน
 4. การศึกษาดูงานดูงานการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และดูงานในประเทศกัมพูชา

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รับรู้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานสถาบันต่างๆ
 2. รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแผนงานโครงการในอนาคตของสถาบันที่สังกัด
 3. ศึกษาผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทำอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชน 4 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฉบับเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 084 938 2003
 • http://seed.or.th/
Like: 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณะบดี) Utha Atate University, Waseda University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14 "The 14th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : STEM Education and Lifelong Learning Skills in the 21st Century" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณืเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21" ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการนี้ คณะฯจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wwwinded.kmitl.ac.th/DRLE

Like: 

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความวิชาการ

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

               มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

             ในปี 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย สำหรับการประชุมในปีนี้ได้มีการเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อนำเสนอในรูปแบบบรยาย (Oral Presentation) ใน 11 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

             โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์  www.e-nett.org หรือทางอีเมลล์ enett@e-nett.org สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3552-3 และ 0-5596-3555 ในวันและเวลาราชการ

 

Like: 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และรบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Sepuluh Nopember Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM 2016) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามรารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.oscm-forum.org/oscm-2016

 
Like: 
ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ Asia-Pacific Conference on Public Health Committee กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asia-Pacific Conference on Public Health and 1st ASEAN Health Promotion Conference ในหัวข้อ "Public Health Approaches toward Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://www.6apcph.com/
Like: 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดนิทรรศการประจำปี ในงาน

Eco Innovation and Solution 2016 และ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน "Sustainable Industrial

Innovation and Management" ระหว่างวันที่ 3 -4 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หรือ www.iei.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-8363000 ต่อ 4174

Like: 

Pages