ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

 

          เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55  ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560  โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน  3 หมวดวิชาการ12 สาขา คือ

          1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

          2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

          โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ 
http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900

          อีเมล annualconference@ku.ac.th

Like: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานการประชุมวิชาการาระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity" ระหว่างวันที่ 1-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม download

Like: 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on "Research for Sustainable Development" ระหว่างวันที่1-2 ธันวยาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 
          ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 5 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/
Like: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference -ICTS13) ในหัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 สามารถส่ง panel proposal ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.php 

รายละเอียดเพิ่มเติม download

 

Like: 

 ม.มหิดล เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ Current Issues in Laboratory Animal Research and Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) Training ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

Like: 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “สาหร่ายและแพลงก์ตอน: วิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูรายละเอียดที่ http://science.buu.ac.th/ncap2017/

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปิดรับบทความวิจัย 15 ก.ย. 2559เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > poster

Like: 
   

ตามที่ วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวิจัย ในมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกให้มีมาตรฐานสูงสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหม่ การวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นั้น

     ในการนี้  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The16th FERCAP International รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

๑.  (ร่าง) FERCAP Conference Agenda version 2016-07-04   
๒. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม  
๓. โครงการแนบ_16FERCAP2016 - 2016 07 04  
๔. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายบุคคล  
๕. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายกลุ่ม  

 

ติดต่อสอบถาม 

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย (มค.กมว.)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔,๖๐๙

 

 
Like: 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://techcon.siamtechu.net/   สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิชาการ จะต้องส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559สอบถามเพิ่มเติม 02-878-5033

Like: 

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั้งยืน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดได้ที่ www.inrit-2016.com 

Like: 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน โดย SEAAIR ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่seaair2016@dusit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2559  (ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมนำเสนอ 16-30 พฤษภาคม 2559)

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://seaair2016.dusit.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2445283เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

Like: 

Pages