ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges towards the Digital Society ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ (Pullman Bangkok king Power) กรุงเทพฯ

หัวข้อการประชุม

Sustainability Science

Innovative Technology and Sustainability Engineering

Textiles and Clothing Sustainability

Economic Modellin

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมหรือส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://iconsci.rmutp.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ที่

กองวิเทศสัมพันธ์ 02 665 3777 ต่อ 6071

Like: 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัด โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จึงขอเชิญคณาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/icmsit/index.php/th/

Like: 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mtc.wu.ac.th

Like: 

        กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Occupational and Environmental Diseases) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการอภิปรายนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้และการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

         ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าประชุมฯ ไปยังสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 30 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://envocc.ddc.moph.go.th/ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทางคัดเลือกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (1 ผลงานต่อ 1 คน)

สอบถามรายละเอียด

สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 590 4514,02 590 4539

โทรสาร 02 590 4380

E-mail : envocc8th@gmail.com

Like: 

              สภาปัญญาสมาพันธ์  ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาจะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development    เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการหาคำตอบที่มีนวัตกรรมการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

             ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หากยินดีเข้าร่วมงานหรือมีความประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง อีเมล icnbad@gmail.com เบอร์โทรสาร 02-382 1565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 085-955-0888

คุณชนกฤดี พรหมทอง

Like: 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Society” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ;

งานวิจัย และงานบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร. 0-7428-6675, 0-7428-6718

โทรสาร. 0-7428-6675, 0-7428-6676

E-mail: libarts.conference@gmail.com

Like: 

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The sixth International Conference on Advancement of Development  Administration 2017- Social Science and Interdiscipinary Studies (the 6th ICADA 2017-SSIS) ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity” 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

              เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตทางด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

               ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับบสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับบสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2017.nida.ac.th และสอบถามได้ที่ ICADA4paper@gmail.com

Like: 

          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CADAครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017-SOcial Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017-SSIS) ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ -วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖0 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้งานประชุมครั้งนี้ยัง ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการทีมีคุณค่าต่อไปในอนาคต

        ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการ ประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ <www.ICADA2017.nida.ac.th> และสอบถามได้ที่</CADA4papers@gmail.com> 

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference” ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2560 ณ Vibe Hotel Sydney นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หัวข้อ “The Interdisciplinary Edge in Turbulent Markets” และโครงการได้นำผู้ที่เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและผุ้สนใจ “ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก ณ The University of Sydney” ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 1 ของออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrru.ac.th/rdi/ หรือ โทรศัพท์ 044-272941, 044-009009 ต่อ 9460

Like: 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (UNSDGs)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ 28 –29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unsdgs-npru.com

Like: 

Pages