ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/

Like: 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษาครั้งที่2  ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2015/

Like: 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หาสารคาม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และ ม.อุบลราชธานี
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร
“The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine” (HTM 2015)
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนาชาติ The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015) ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

Important dates:
    Early registration: 31 October 2014
    Standard registration: 31 December 2014
    Abstract submission : 31 October 2014
    Full paper submission (Proceedings): 15 November 2014

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.HTM2015.com

 

Like: 
สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Geo-informatics for Graduate Students and Young Researchers) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfu.ac.th/nremc/ โทร.053-916-850 โทรสาร 053-916-852 E-mail : kanyapat.tra@mfu.ac.th, nrem@mfu.ac.th
Like: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดม, Jena University (Germany), University of Prof.Dr.Moestopa (Indonesia), Nippon Veterinary and Life Science University (Japan), West Visayas State University (Phillippines), University of South East Asia (Cambodia), Vinh University (Vietnam), National University of Laos (Laos), และ SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Methematics : RECSAM (Malaysia) จัดประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : บูรณาการงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่อาเซียน (International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Integrated Creative Research for Lacal Development toward the ASEAN Economic Community) ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Like: 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หัวข้อ เทคโนโลยีก้าวล้ำและเหมาะสมสำหรับสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eng.rmuti.ac.th/stiswb2014/
Like: 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา เชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/index.php/th/
Like: 

International Conference

Communication, Conflicts and Peace Processes :

Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand

August 21-22, 2014

Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand

 

Rationale

The challenges and success of peace processes are to a large extent connected with and dependent from effective communication. Nearly all of these processes start on the basis of deep mistrust between the conflicting parties. Often, the communication during the first phases of a peace dialogue is not directed towards the other side, but rather to the constituencies on either side. Some journalists have called this “loudspeaker peace diplomacy”. Not much different is the manner how many media engage with the efforts to transform violent conflicts into some kind of peaceful settlement.

This issue is highly topical right now in the Deep South of Thailand in which the violent conflict will move into its 10th anniversary in 2014 and where one year ago, on 28 February 2013 an agreement was achieved to move toward a peace dialogue. But the experience is not limited to this region. In many other peace efforts in Asia the parties, the media and civil society as well as the broad public are struggling with the understanding of the role of communication.

More http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th/ccpp2014/

Like: 
International Conference
Hospitality and Tourism in a Globalized World
Developing Trends in Education
 
9 – 10 October 2014
At Anantara Riverside Resort & Spa, Bangkok, Thailand

           Modern technology makes our world smaller and more interconnected, giving people easier access to different parts of the world. The hospitality and tourism industry plays a big role in providing this access, and has become more and more important as a driver of income increases worldwide.  One of the tasks of each country’s hospitality and tourism sector is to introduce the country to foreign visitors, focusing on different aspects of the country’s culture, nature and people. Each country tries to find interesting and challenging strategies to attract travelers, leading to new types of tourism and services.  However, we also need to seek cooperation across and between regions to create synergy for hospitality and tourism actors on the national level.  Therefore, it is a good idea to have people from various countries in the region who work in the same fields share their experience and expertise.  This will lead to better assistance and cooperation in the future.   Hospitality and tourism education has its own part to play in preparing students to enter an increasingly internationalized field.

More http://www.dru.ac.th/druic/ic/

 

Like: 

Pages