ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4   ในวันที่ 7มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัย - ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  (University & Community Engagement with the King’s Philosophy for Sustainable Local Development)"   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://nirc2021.bru.ac.th/

 

Like: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving forward 2021"
วันที่ 15 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ

โดยสามารถส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Like: 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7420-0347

Like: 

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพือ่พิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ประเด็น "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมกีฬา"

(Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry)

ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tnsuconference.com

Like: 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาตร์ได้จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "Statistical Challenges in Data-Driven Disruption" ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมดิเอ็มเรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ บุคลากรภาครัฐและเอกชน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.cmustat.com/stat2019/index.html หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่

Like: 

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 5th National Conference and The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology  : IAMBEST 2020) หัวข้อ "บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" (Integrating Innovations for Sustainable Development) ในระหว่างวันที่ 28-9 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบคลากรทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียด http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/ หรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ 09-0789-3114)

เชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2563

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals : UNSDGs 2020) ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs ซึ่งการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย จำนวน 11 สาขา และบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการวารสารจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ซึ่งอยู่ในฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1,ASEAN Citation Index (ACI) และ Google Scholar หรือตีพิมพ์ในเล่มประกอบการประชุมฯ (Proceedings)

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมในรูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2020/  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ๋์ 2563

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

Like: 

 

geoinfotech2018

           จิสด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract)

           Peer Review 15 ตุลาคม 2560 

           ทั่วไป 28 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

           Peer Review 12 พฤศจิกายน 2560 

           ทั่วไป ธันวาคม 2560

ส่งผลงานทางอีเมล geoinfotech@gistda.or.th

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

           - ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           - ผู้นำเสนอผลงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน

           - ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 700 บาทต่อท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/en/

Like: 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ได้กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Creative Economy : เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sct.ac.th/ สอบถามโทร 098-052-7066

Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »