• คู่มือการเตรียมฐานข้อมูลเพื่อใช้กับระบบอักขราวิสุทธิ์  (เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานอ้างอิงในการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลมากขึ้น) click
  • คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ click
  • ตัวอย่างคำอธิบายการใช้งาน click
  • เข้าใช้งานระบบ