ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์
​​​คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สมทบ
ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

 

♦ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน Link

♦ ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย Link

♦ Citi Program Link

♦ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Link