ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

♦ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 


หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ

♦ วิธีการดำเนินการมาตรฐาน (SOP) 

♦ ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  


กำหนดการประชุม

♦ กำหนดการประชุมคณะกรรมการปี 2563 


แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์/อบรม/โครงการ

 

 


นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

♦ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน Link

♦ ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย Link

♦ Citi Program Link

♦ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Link