- ข้อแนะนำ : สำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง 


- (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 


เอกสารประกอบการขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. บันทึกข้อความ การขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การวิจัย/การวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์/โครงการทดลองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/การเรียนการสอน)  

2. แบบฟอร์มการอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

     2.1 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.1 (สัตว์ทดลอง) 3 ชุด และ/หรือ 

     2.2 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.2 (สัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ) 3 ชุด และ/หรือ 

     2.3 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.3 (สัตว์น้ำ) 3 ชุด และ/หรือ 

     2.4 แบบฟอร์ม RMUTSV-IAC1-2.4 (แมลง/แมง) 3 ชุด  

3. เอกสารแนบรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  

4. ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

5. แผ่น CD บรรจุข้อมูล ตามข้อ 1-4 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1 แผ่น