- ข้อแนะนำ : สำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง 


- (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์