รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์
รางวัล:รองชนะเลิศอันดับ 1 บทความดีเด่นระดับนานาชาติ
งานวิจัยเรื่อง:Manipulation of meat composition of the Late Period of laying Hens through supplementation probiotic
หน่วยงาน/งาน:การประชุมวิชาการระดับชาติิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTC)
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)   

 

 

Select Language