นายสุวรรณ พรมเขต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: s1.promkhet@gmail.com

นายเชิด คงห้อย
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: cherd.rdi@gmail.com

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: boonbanjong.s@gmail.com

นางสาวเกศินี ใหมคง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: kasinee.m@rmutsv.ac.th

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: hatairat.n@rmutsv.ac.th

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: prapaporn1965@gmail.com

นางสาวพนิดา ชูเวท
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: panida.chu@rmutsv.ac.th

นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: narunart.far@gmail.com

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: yuwanna387@gmail.com 

นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: Ruts.trang@gamail.com

นายเอกพจน์ แก่นเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: Ruts.trang@gamail.com