นายสุวรรณ พรมเขต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: s1.promkhet@gmail.com

นายเชิด คงห้อย
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: cherd.rdi@gmail.com

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: boonbanjong.s@gmail.com

นางสาวเกศินี ใหมคง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: kasinee.m@rmutsv.ac.th

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: hatairat.n@rmutsv.ac.th

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

นางสาวพนิดา ชูเวท
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: panida.chu@rmutsv.ac.th

นางสาวกชธินันท์ ทองคำ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: K_kungthong@hotmail.com


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: 

นายเอกพจน์ แก่นเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: Ruts.trang@gamail.com

นางสาวภาณินี ช่วยมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email: Ruts.trang@gmail.com