นายสุวรรณ พรมเขต
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:s1.promkhet@gmail.com

นายเชิด คงห้อย
ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:cherd.rdi@gmail.com

นางสาวบุญบรรจง สายลาด
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:boonbanjong.s@gmail.com

นางสาวเกศินี ใหมคง
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:kasinee.pug@gmail.com

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:nan.rdirmutsv@gmail.com

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:applechariyaphon@gmail.com

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:prapaporn1965@gmail.com

นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีประสานงานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:oh2528@gmail.com

นายอดิศักดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:adisak474@hotmail.com

นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:narunart.far@gmail.com

นางสาวภรณีย ยี่ถิ้น
เจ้าหน้าที่พันธกิจ:งานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์โทรศัพท์: 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
email:poranee.y14@gmail.com