ผู้บริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
E-mail:srino@yahoo.com

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
E-mail: sutkanung@hotmail.com

 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 75 20 4070 โทรสาร 0 75 20 4071
E-mail: chutinut.s@rmutsv.ac.th

ดร.วิกิจ ผินรับ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7520 4070 โทรสาร 0 7520 4071
E-mail: wikit_ph@hotmail.com