ข่าวประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงาน

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิต

วิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สนใจสามารถร่วมส่งผล

งานและนำเสนอผลงานวิจัย  เว็บไซต์ http://graduate2.srru.ac.th/index.php

Like: 

       วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 และ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.conference-clw.com/2016/home/index.php

Like: 

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ โดยสามารถศึกษารูปแบบบทความฉบับเต็ม (Full Paper) รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ และรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference๓ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่

Like: 

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 (The 37th Inter-University Conference) เรื่อง "Borderless Open Access Education" ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report และ Research Paper ในนามประเทศไทย  หากท่านใดสนใจ ขอให้ส่งบทคัดย่อไปยังสำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทยโดยตรง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทาง E-mail  pornpimol@cupt.net

Like: 

2906255901

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีฝ่ายเลขานุการ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-579-3642

โทรสาร 02-579-7892

E-mail address :nationalrice2016@gmail.com

Like: 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต(Applied Sciences to New Growth Engines)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ 02-298-0452 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกษมา จันทรทิพย์ โทร 02-278-8200 ต่อ 8352 อีเมล kasama@trf.or.th หรือเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th/

Like: 

 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.src.ku.ac.th/conference/

Like: 

ด้วยทางที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาศึกษาในปัจจุบัน จึงเห็นมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี ปอมท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร เพื่อให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษาใหม่ นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลาการทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจำและการวิจัยในชั้นเรียน การเสวนาโดยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๙ และ การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

สมัครเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และนำเสนอผลงานวิจัย ออนไลน์ได้ที่ www.thaieduresearch.com ภายใน 30 กรกฎาคม 2559

Like: 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นและวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 เรื่อง

นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยสู่โลกอนาคต วันที่ 29 กรกฏาคม 2559

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา

02-8320230

Email: uthaipornpon@pim.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” Theseventh International Conference on Art and Cultures in Creative EConomy : A Variety of Ethnic Heritage โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดงานร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Art and Culture Network) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นเวทีในการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมมือ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ในวารสารงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ส่งบทความได้ทาง kru.art.conference@kru.ac.th ภายใน 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียด โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7

สอบถามรายละเอียด โทร. 034 633398

Like: 

Pages