ข่าวประชุมวิชาการ

สวพ-สถาบันการจัดการปัญญาภิวัติน์ จัดประชุมวิชาการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://journal.pim.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย 58

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eng.sut.ac.th

Like: 

สวพ-ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdimcru.mcru.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" และนิทรรศการ "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว"จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย หลากหลายสาขาวิชา

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  http://www.psru.ac.th/pibul_research/index.html
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 0-5526-7106 โทรสาร : 0-5526-7104

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยไทยเพื่ออนาคต" ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย. 2558

~~สาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
- ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิทศวกรรมศาสตร์
- คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การศึกษา
- มนุษยศาสตร์
- สังคมศาสตร์
- บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- ผลงานสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th/TSUCONFERENCE25/1home.php

Like: 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2557

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.prc.up.ac.th/UPResearchV2557/

สอบถามเพิ่มเติม: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
โทร.0-5446-6666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08-2629-1970 (อมรพรรณ ตาสาย)

Like: 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน” Institutional Research for Sustainable Organization Development ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกสู่สาธารณะ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันอันเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อการเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กรในระบบต่อไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี ในปี พ.ศ.2558 ที่จะถึงนี้ จึงสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ครั้งนี้ขึ้น ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.irc.kku.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุณิษา แสงเหลา. คุณรัชนี รุ่งวงษ์ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203177
Like: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย” 1 ทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ทศวรรษ ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ http://www.rdi.ssru.ac.th/conference2014/ หรือ E-mail : rdi_ssru@ssru.ac.th
Like: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่ิ่นที่ยั่งยืน” ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation และ ภาค Oral presentation ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 0-7735-5680 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2014/
Like: 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา เชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/index.php/th/
Like: 

Pages