ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่  5 "สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก"  ระหว่างวันที่  3-4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://research.pbru.ac.th/research2015/main และเปิดรับบทความวิจัยภายในวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-08752.pdf
Like: 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ "Institutional Research for Excellent Oganization Development" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หนวยงาน/องค์กรในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบันในครั้งนี้โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.irc.kku.ac.th หรือติดต่อสอบถามไเ้ที่ คุณสิริชัย กิตติกำจร หรือคุณปิยะนุช บุศราคำ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-203177-78 โทรสาร.043-203176

Like: 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอบแบบก้าวหน้า” เรื่องการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบก้าวหน้า ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารจัดการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference.dpu@gmail.com หรือ comference@dpu.ac.th กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนด้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือส่งใบสมัครมาที่ Fax 02-580-0064 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th/educonference

สอบถามรายละเอียด

Like: 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11

banner2015
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หมดเขตส่งแบบตอบรับเข้าร่วมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  หรือโทรสานหมายเลข 077355680 ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015 

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ในการสัมมนาร่วมทางวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 (The 9th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thailand and India)  ระหว่างวันที่  19-20  สิงหาคม  2558  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทาราแแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2558  รายละเอียด

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

         

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน" วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทางด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน
          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอารีวรรณ หัสดิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2337, 0-3810-2336 (สายตรง)
 หรือ E-mail:areewan_koy@yahoo.com 

website:http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO58/Research/

 
Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

8-9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาระดับบัญฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

             โดยผู้สนใจเสนอผลงานในแบบเเสดงความจำนง  และจัดส่งต้นฉบับผลงานบทคัดย่อเรื่องเต็มที่จัดตามรูปแบบที่กำหนดมาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 กรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 8106 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th  

             โปรดศีกษารายละเอียดของการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3935, 0 5387 3937 โทรสาร 0 5387 8106  E-mail: res_conference@mju.ac.th

               หมดเขตรับเรื่องเต็มภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558

Like: 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  หมดเขตรับบทความภายในวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอารีวรรณ  หัสดิน โทร. 0-3810-2336-7 หรือ E-mail: areewan_koy@yahoo.com โดยมีรายละเอียดดังแนบ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-03-24714.pdf
 
Like: 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ"การบูรณการงานวิจัยกับการพัฒนาการเรียนการสอน" ในวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 จะเลื่อนวันจัดงานออกไปจากเดิม เป็น 24 สิงหาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://www.pnru.ac.th/offi/research/

Like: 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ถึง 19 เมษายน 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://gradrru2015.rru.ac.th/

Like: 

Pages