ข่าวประชุมวิชาการ

          ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม  International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกาาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชนฺในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
          โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2015/
Like: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำทะเลสาบ ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9 "พลัง พลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง"

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.2015clw-conference.com/
Like: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒฯาที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกรัก ไชยสถาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715

Like: 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 โทรสาร 0 546 6714 E-mail : prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( PSU ) ประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยแมสซี (MU) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธรรมราช จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075-377-438 

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

Like: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 14 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้อง ถิ่น" (University  Socially  Engagement : Lead the Way  for  Better  Local  Living) ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียน รายละเอียดโครงการได้ที่  www.fms.nrru.ac.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.เอกรัตน์  เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 08-6653-7007

Like: 

Head Poster

 

“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

 

ความสำคัญ

                 การนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในเวทีสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  

                 สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ นอกจากการจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว วช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ยังได้ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ภายใต้ชื่อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ใน    ส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้เยี่ยมชมและได้นำผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เกิดแรงบันดาลใจหรือ แรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่นำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองต่อไป

 

วัตถุประสงค์                                                                                

๑.    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน/สังคม ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๒.    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับเยาวชนและผู้เข้าชมงานในส่วนภูมิภาค ในการสร้างสรรค์ หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                              

๓. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือทางวิศวกรรมในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ จนพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/conference2015/

Like: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขยายเปิดรับบทความ เพื่อเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC)  ถึงวันที่ 7 มิ.ย 2558 นี้
จึงเรียนมาเพื่อให้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมงานรีบดำเนินการ และดุรายละเอียดได้ที่ http://www.rmutcon.rmuti.ac.th/index.php/th/
 
กำหนดการส่งบทความวิจัย(Submission Deadlines.)
กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับบทคัดย่อ
Abstract submission deadline

16 กุมภาพันธ์ - 1 มิถุนายน 2558
16 กุมภาพันธ์ - 7 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
16 February to 7 June 2015

2. ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อและเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of abstracts acceptance and full paper submission

10 มิถุนายน 2558
10 มิถุนายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558 ((ขยายเวลา))
10 June - 15 June 2015

3. การชำระเงินลงทะเบียนล่วงหน้า
Early bird registration payment fee
10 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 
10 June – 15 July 2015
4. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
Deadline for submission of full paper
1 กรกฎาคม 2558 
1 July 2015
5. ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
Notification of full paper
21 กรกฎาคม 2558 
21 July 2015
6. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)
Full paper submission (Edition Version)
5 สิงหาคม 2558 
5 August 2015
7. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ
Conference Date
1 - 3 กันยายน 2558
1 – 3 September 2015

หมายเหตุ : บทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
Like: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558"  วันพุธ ที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/

Like: 

Pages