ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.sru.ac.th/sru_conference2015/

 

Like: 

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยานเรศวร  ได้จัดการประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ ความท้าทายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 พศจิกายน  2558  เวลา 8.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ http:// www.agi.nu.ac.th/nred11

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล" ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิต ในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในสาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

            ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ website :http://seminarresearch.pkru.ac.th โทร. 0 7621 1857, 0 7624 074-7, 0 7622 2370 ต่อ 3410, 7401 โทรสาร 0 7621 1778 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Like: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558              ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน  โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์  http://grad.crru.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 053-776-026 หรือ 053-776000 ต่อ 1360 

Like: 

 ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น  เซนเตอร์ ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th/ 

Like: 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6
"สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society " วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีนิทรรศการ
เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและการนำเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และด้านพลังงาน มีการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์


ในการนี้ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับไปยัง
สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารการวิจัย
โทร 075-770136-7 ต่อ 141
โทรสาร 075-539031

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconferenceหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกรัก ไชยสถาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715 E-mail: ird_ssru.ac.th

Like: 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มทร.พระนคร จัดงานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” (Sustainable Industrial Innovation and Management) ครั้งที่ 2 ภายใต้งาน Eco Innovation and Solution 2013 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ BITEC บางนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iei.or.th

Like: 

กรมวิชาการเกษตรขอเชฺิญร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
งานประชุมวิชาการ
19 - 21 มีนาคม 2016

งานประกวดกล้วยไม้
19 - 27 มีนาคม 2016

วันเสาร์ที่ 19- วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ - วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานที่ : ห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


2ND Announcement
http://www.apoc12.com/download/Final%20second%20Announcement.pdf

ศูนย์ข้อมูล APOC12
โทร:
+662 – 790 – 3888 ext.1545
แฟกซ์:
+662 – 790 – 3888 ext.1541
อีเมล์:
apoc2016@yahoo.com

 

Like: 

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)” โดยร่วมมือกับ Laboratory Safety (LSI) จากสหรัฐอเมริกาในงานแสดงสินค้า “Thailand Lab 2015” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ โทร 06-2458-7487 หรือ E-mail : tab.foundation@gmail.com หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย 

Like: 

Pages