ข่าวประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 พ.ย.58  ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
The National and International Graduate Research Conference 2016 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/
 
Like: 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559"  เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนแลผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ในวันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209  อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30  พ.ย. 58  หรือสอบถามข้อมํลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-50475899 หรือทาง E-mail: inthira.nak@stou.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถนำส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.npru.ac.th/conference8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Like: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์"ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

กำหนดส่งผลงาน http://www.surf.su.ac.th/node/4

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.surf.su.ac.th/

research present P2

Like: 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมวิชาการกล้วยไม้นานาชาติ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้ กล้วยไม้ต้นเดี่ยว กล้วยไม้หมู่ และกล้วยไม้ตัดดอก การจัดแสดงและประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ ภาพวาด ภาพถ่าย การจำหน่ายกล้วยไม้นานาชนิด สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก

 

 

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๒ ในปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ 19 - 21 มีนาคม 2016

งานประกวดกล้วยไม้
19 - 27 มีนาคม 2016

วันเสาร์ที่ 19- วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิชาการ - วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานที่ : ห้องประชุมแซฟไฟร์ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


2ND Announcement
http://www.apoc12.com/download/Final%20second%20Announcement.pdf

ศูนย์ข้อมูล APOC12
โทร:+662 – 790 – 3888 ext.1545
แฟกซ์:+662 – 790 – 3888 ext.1541
อีเมล์:apoc2016@yahoo.com

Like: 
20150904-Banner-Facebook-01-1024x768

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณค่าของบัว รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านการพัมนาบัวในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันของนักวิชาการ

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานกรุณาส่งแบบตอบรับและเอกสารเรื่องเต็ม ได้ที่ E-mail: purin4907@yahoo.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rmutt.ac.th/?p=39272 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-6929808

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย และการนำเสนอภาคโปสเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสอนผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-721879 ต่อ 1760 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Like: 
 


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ตีพิมพ์ใน Proceeding และเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "Forest for Lives ป่าเพื่อชีวิต เพื่อนำไปสู่ Forest Landscape and People for Sustainable Future" จัดโดยสถาบันลูกโลกสีเขียว ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันปลูกป่า ปตท. และมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น.
ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพ

โดยสามารถนำส่งบทความและแบบตอบรับการส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/forestforlives.pdf 
Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 "การจัดการความรุู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 (knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building)" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411-096-11 ต่อ 1642 โทรสาร 055-411-096 ต่อ 1642 E-mail: research.uru@gmail.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uru.ac.th

Like: 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ ในงานการประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Like: 

Pages