ข่าวประชุมวิชาการ

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขทม.) กำหนดจัดงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1 และค่ายฝึกอบรมการทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 มหราคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท (รับจำนวน 200 ท่าน) สมัครได้ถึง 28 ธันวาคม 2558 สำหรับผู้ประสงค์จะแสดงผลงานให้ส่งผลงานภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.council-uast.com/

Like: 

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา เครือข่ายวิศวกรรมอาหาร และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดจัดงานประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 2 (FENETT’2016)  ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016/ ตั้งแต่บัดนี้ สำหรับผู้สนใจเสนอผลงานหรือเข้าร่วมประชุมสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://www.foodeng.kmitl.ac.th/fenett2016/

สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ

สอบถามรายละเอียด

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

โทร.02 329 8356-8 ต่อ 19

โทรสาร.02 329 8356-8 ต่อ 13

E-mail : foodeng@kmitl.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559) ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เปิดรับบทความเรื่องเต็ม ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ดูรายละเอียดได้ที่  http://conference.bu.ac.th/prnc2015/

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16
date 01-12-2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016

ติดต่อสอบถาม:
0-5671-7141

Like: 

         การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน” The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://cscd2015.kku.ac.th
Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับซาติราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม" ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานวิจัย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยลามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559และสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.acth หรือสอบถามรายละเอียด ได้ ที่ นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200 1201 1202 หรือหมายเลข โทรศัพท์มีอถีอ 061-6713729

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ "44 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรมนำสังคม"ในวันที่ 16-17 ก.พ. 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th/ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 58

Like: 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 7 และนำเสนอผลงานวิจัย
 
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference2016/
Like: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference  ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 10 พ.ย.2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาคารทันตกรรมชั้น 2 หรือ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-282251

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "สร้างฐานความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Knowledge Creation for Community Sustainable Development)" วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://balajhss.com หรือติดต่อสอบถามงานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2685

Like: 

Pages