ข่าวประชุมวิชาการ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2354-5333 ต่อ 510, 502 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkthailand.com/waste

Location :
Lotus Room
 
 
 
 Organizer :
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter 
For more information Please visit :
www.greennetworkthailand.com/waste
Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559" ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

Thailand Research Symposium 2016 ทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1.การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

2.การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

3.การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว

4.การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

5.การวิจัยศิลปะสร้างสรรค์

สามารถส่งผลงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ภายในวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

Like: 

1. รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ
https://drive.google.com/…/0B_GqKM7FZACdM0tFaHZWLTlqc3M/view
2. กำหนดการประชุมวิชาการฯ
https://drive.google.com/…/0B_GqKM7FZACdMTVFY0hJM1YxRGM/view
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ
https://drive.google.com/…/0B_GqKM7FZACdalowNkEwNlBhc28/view

Like: 

 มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก บางเขน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ และเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

     ทั้งนี้ ขอความกรุณาสมัครเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ได้ที่ 
http://www.krirk.ac.th/ และกรุณาตอบกลับภายในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ องจารย์สมคิด สมศิริ โทร.089-8257535 หรือสำนักวิชาการ โทร.02-552-3550-9 ต่อ 210,228

Like: 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเสนอในเวทีวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบดูได้ที่สำนักงานคณะหรือทางเว็บไซต์ www.sct.nstru.ac.th

Like: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 (ตึกบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทาง facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 4404 1597

Like: 

 

 
ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิส่งบทความวิจัย
1. อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2. กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องส่งบทความวิจัยหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และบริบทของสังคมไทยเท่านั้น

ประเภทการประกวด บทความวิจัย 13 สาขาวิชา และกรณีศึกษา

 • บทความวิจัย 13 สาขาวิชา
  • รัฐประศาสนศาสตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานยุติธรรม บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานภาคประชาสังคม การจัดการภาครัฐและเอกชน การจัดการทุนมนุษย์
  • บริหารธุรกิจ : บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาการจัดการ
  • พัฒนาการเศรษฐกิจ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • พัฒนาสังคม : การบริหารและการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร พัฒนาภาวะผู้นำ
  • ภาษาและการสื่อสาร : ภาษาศาสตร์สังคม วาทกรรมวิเคราะห์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ การรู้ภาษาที่สอง การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารกลุ่ม การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์
  • สถิติประยุกต์ : สถิติและสถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยงประชากร การจัดการโลจิสติกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิติศาสตร์ : นิติศาสตร์ กฎหมายและการจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว : นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
  • นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม : การตลาด สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาโครงการทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม : การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐกิจพอเพียง : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรณีศึกษา (Case Study) : เป็นกรณีศึกษาที่มีฐานจากการวิจัย ทั้งการวิจัยภาคสนามหรือการวิจัยเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

หมายเหตุ
บทความวิจัยหรือกรณีศึกษาที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดใน โครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์มาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับบทความวิจัยและกรณีศึกษา 20 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยและกรณีศึกษา 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ต่อคณะกรรมการฯ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้นำเสนอผลงานส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาฉบับแก้ไข (กรณีคะแนนผ่านประเมินและร่วมนาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ ประจาปี 2559 ทั้งนี้สำหรับผู้ทั้งนี้สาหรับผู้ประสงค์จะเผยแพร่ใน Proceedings) ภายใน 15 เมษายน 2559

รางวัล

 • รางวัลบทความวิจัยและกรณีศึกษา แต่ละสาขา
  • ดีเยี่ยม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • ดี เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
  • ชมเชย เกียรติบัตร
 • รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจะตัดสินโดยคณะกรรมการจัดการประกวดบทควมวิจัย และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยตัดสินร่วมกันทุกสาขาวิชา โดยมีรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Award เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  รางวัล Popular Award นับคะแนนจากผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและผู้เข้าชมการประกวดโปสเตอร์ โดยมีรางวัล Popular Award 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-727-3312 , 02-727-3300
 • โทรสาร. 02-375-8972
 • E-mail : nidaresearch@hotmail.com

 

Like: 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities" โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ Miracle Grand Convention Hotel โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การปาฐกถาพิเศษ ประเด็น เรื่อง Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities
2. อภิปรายกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง Sustainable Cities
    2.1 ด้าน Management and Administration of Sustainable Cities
    2.2 ด้าน Sustainable Compact Cities
    2.3 ด้าน Sustainable Healthy Cities
3. ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eau.ac.th
โทร. 02-2577-676, 02-2577-1028-31 ต่อ 390,215

Like: 
 
   คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่  1  International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics (ICPB 2016) ในระหว่างวันที่  24-26  มกราคม  2559  ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ มิราจบีช รีสอร์ทพัทนา  จังหวัดชลบุรี โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพร้อมส่งไฟล์ผลงานผ่างทาง www.icpb.net   ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4414371 ต่อ 2715, 2804 
Like: 

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ThaiSim 2016 เรื่อง Power of game, simulation, and debriefing to tech more in less time 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง พลังของเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29-30 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุขฯ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaisim.org/
Like: 

Pages