ข่าวประชุมวิชาการ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2559

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ThaiSim 2016 เรื่อง Power of game, simulation, and debriefing to tech more in less time

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง พลังของเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29-30 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมศรีสุข อาคาร ดร.สุขฯ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaisim.org/

 

 

Like: 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

 
Like: 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559”(National Academic Conference on Education 2016 : NACE 2016)ระหว่างวันที่  29 - 30 กรกฎาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความผลงานได้ที่ เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/nace2016  ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

Like: 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามความก้าวหน้าในการจัดประชุมนานาชาติฯ ได้ที่http://icccb.sirindhornpark.or.th 

Like: 

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บรูณาการวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2016

Like: 

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ “สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://research.pcru.ac.th/…/29-2013-0…/10196-25590310160200

 
Like: 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย
             ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด (ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม) พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0 3835 8201 ต่อ 8508 - 10 โทร./โทรสาร 0 3535 8142 (สายตรง) หรือทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com

Like: 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Education Reserach Conference) ในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทายและความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://edu.psu.ac.th/er2016

ติดต่อสอบถาม:
โทร 0-7333-7386
โทรสาร 0-7334-8322
อีเมลล์ grad.edupsu@gmail.com

Like: 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 (URPAS 2016 : Partnership for New Urbanization) ร่วมกับ ภาคีสมาชิก 7 แห่ง ได้แก่ 1.สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.สมาคมนักผังเมืองไทย และ 7.สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กำหนดจัดการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง โดยผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ  ดังกล่าว ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 จัดส่งบทความที่https://urpas2016.wordpress.com/

สอบถามรายละเอียด

คุณกนิษฐา ประนม หมายเลขโทรศัพท์ 08 1574 5933 หรือ E-mail : urpas2016@gmail.com

Like: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ด้านการวิจัย

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนสมัครส่งบทความออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/ พร้อมทั้งส่งบทความวิจัยฉบับเต็มตามรูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11017-11019 หรือ E-mail: swuresearch2016@gmail.com

Like: 

Pages