ข่าวประชุมวิชาการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12” (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ “ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์” (Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Research) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.research.msu.ac.th/mrc12

สอบถามรายละเอียด

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร/โทรสาร 043 754 416

Like: 

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาภาาาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชิตด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "จีนศึกษา ภาษาจีน:บทบาทต่อประชาคมโลก" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 กันยายน 2559 โดยกรอกเอกสารผ่านทางเว็บไซต์http://goo.gl/forms/u7c4YK2aZw 

รายละเอียดเพิ่มเติม download

Like: 

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความวิชาการ

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

               มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

             ในปี 2559 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference on Energy Network of Thailand ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทาง นโยบายการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย สำหรับการประชุมในปีนี้ได้มีการเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อนำเสนอในรูปแบบบรยาย (Oral Presentation) ใน 11 สาขา ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

             โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์  www.e-nett.org หรือทางอีเมลล์ enett@e-nett.org สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3552-3 และ 0-5596-3555 ในวันและเวลาราชการ

 

Like: 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ โดยมีกำหนดส่งบทความภายใน 31 มีนาคม 2559 

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 0 4535 3035

Like: 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ "Creating New Knowledge through Graduate Research" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และรับข้อมูลในการเสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.39ngrconference.au.edu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7191088 , 063-2704470

Like: 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเจ้าภาพร่วมในจัดการประชุมวิชาการที่จะจัดขึ้น จึงขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 6 พฤษภาคม 2559 ผ่านระบบออนไลน์ http://ncsag2016.aru.ac.th/

หมายเหตุ บทความวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย แห่งละ 20 เรื่อง ติดต่อหน่วยงานวิจัยของต้นสังกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โทรศัพท์ 039-471-056 ต่อ 3515, 086-440-2639

Like: 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดนิทรรศการประจำปี ในงาน

Eco Innovation and Solution 2016 และ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน "Sustainable Industrial

Innovation and Management" ระหว่างวันที่ 3 -4 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

 

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 หรือ www.iei.or.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-8363000 ต่อ 4174

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและ Western Mindanao State University ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12 ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation


ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Like: 

วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการการองค์ความรู้ จากงานวิจัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ร่วมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2016 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.human.ubru.ac.th

Like: 

Pages