ข่าวประชุมวิชาการ

“ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม…..๓ ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

The National Academic Research Conference 6th

Management Science for Socially Engagement : 

Over the Three Decades of following the Mother of the Earth”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาcon6

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น" "สังคมเปลี่ยนผ่าน : สันติภาพและความขัดแย้ง" ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 077 913363 ต่อ 1100
Web Site: http://human.sru.ac.th
email: ann_me061@hotmail.com

Like: 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://psued.org

poster-for-pr

Like: 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนดให้มีการสัมมนา “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนากลับมายัง วช. ภายในวันที่16 พฤษภาคม 2559  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว

สอบถามรายละเอียด

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.02  561  2445 ต่อ 405 และ 404 (ภรรทรทร/ชนิดา)

โทรสาร 02 561 3721

E-mail : nrctrpcd@hotmail.com

Like: 

ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน : ปัจจุบันสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ภายใต้การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) นำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 
1. หัวข้อ "เศรษฐกิจและความร่วมมือไทย-จีน" (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว)
2. หัวข้อ "รถไฟไทย-จีนและการเชื่อมโยง Connectivity ในภูมิภาค"
3. หัวข้อ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง"
นำส่งผลงาน (ตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-0319

Like: 

ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 "ประชากรและสังคม 2559" เรื่อง "ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration)" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินมายังสถาบันวิจัยฯ ทาง E-mail: waiwingrob@gmail.com หรือ warawan@gmail.com หรือโทรสาร 0-2441-9333 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดยสามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์และดูรายละเอียดการประชุมได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th

Like: 

  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

โครงการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559 
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศ ทั้งร้อนและเย็นเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ได้สร้างคุณค่าประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย และเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจำหน่ายในประเทศมูลค่าประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือนรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี สร้างความมั่นคงในการป้อนวัตถุดิบ เข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2557 ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมจำนวน 29 ชนิดมีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,465 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 2,435 ล้านบาท มูลค่าที่เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผัก ที่มีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศและผักบุ้งจีน

ปัจจุบันคู่แข่งที่สำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยคือ ประเทศจีน ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ตระหนัก และความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมา มีการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพันธุ์ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้สร้างบัณฑิต เพื่อเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญจำนวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ได้เห็นความสำคัญ ของการจัดประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จึงตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 13 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา
 2. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษาและพระเอกชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมไม้พันธุ์พืช
 3. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันที่ทำการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์และมีทิศทางของโครงการศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมไหมพันธุ์ไทยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพระเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าไม้พันธุ์ได้อย่างเป็นรูปประธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และกรมการข้าว

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม

 1. ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจำนวน 50 คน
 2. ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนประมาณ 50 คน
 3. ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยจำนวน 50 คน
 4. นักศึกษาจำนวน 50 คน

กำหนดการประชุม

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มิถุนายน 2559

กิจกรรม

 1. การบรรยายพิเศษ - โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และการสรุปเสนอในห้องประชุม
 3. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ภาคราชการภาคการศึกษาและภาคเอกชน
 4. การศึกษาดูงานดูงานการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และดูงานในประเทศกัมพูชา

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญสิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รับรู้ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานสถาบันต่างๆ
 2. รับทราบทิศทางและกรอบงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแผนงานโครงการในอนาคตของสถาบันที่สังกัด
 3. ศึกษาผลงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาและการทำอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเอกชน 4 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมฉบับเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 084 938 2003
 • http://seed.or.th/
Like: 

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 "สรรค์สร้างงานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การใช้ประโยชน์รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์http://www.northern.ac.th/conference2015.php หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517488 ต่อ 808  

Like: 

Pages