ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี
“วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
Like: 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ(วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทยซึ้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย(คพท)ทีดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ 2537 จนถึงปัจจุบัน ครบ 25 ปี ในปี 2562 นี้ คพท เห็นว่าควรทำการเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนในการรวบรวมผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ทีมีอยู่ไปใช้ในการพัฒนาปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดหรือค่ดว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทยโดยมีการจัดประชุมสัมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรม ภายใต้เรื่อง”พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐากถาพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายายพิเศษ การเสวนา กานำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย และแบบโปสเตอร์

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://Ctbs.nrct.go.th/Seminar ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Like: 

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

        เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งภาคการนำเสนอเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ นำเสนอทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้

         1. สาขาเกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์ / ประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สัตวศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

         2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         3. สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

         4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

        ผู้สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน และบทความทางวิชาการ (.docx) มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

    1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” 

    2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking)อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุม
 

1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561        2,200 บาท / คน / เรื่อง

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         2,500 บาท / คน / เรื่อง

2 นิสิต/นักศึกษา

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561        1,200 บาท / คน / เรื่อง       

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         1,500 บาท / คน / เรื่อง 
 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561        คนละ  800 บาท       

 

เอกสารดาวโหลด:  แบบลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ) / แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานวิชาการ) / กำหนดการการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561


        เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com  

        สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com


         บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/

Like: 

           
                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามข้อมูล ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ สามารถส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุม พร้อมลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/11th/#/  

Like: 

 ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 ให้หัวข้อ "Surviving in a Disruptive World : Integration and Mobilization" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icada2018.nida.ac.th/  

Like: 

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

หัวข้อ "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วันที่ 23 มีนาคม 2561

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์), จังหวัดพิษณุโลก

Deadlines submission: 31 ธันวาคม 2560

http://research.psru.ac.th/pibulresearch2018/index.php…

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
Like: 

 

geoinfotech2018

           จิสด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018) ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (Abstract)

           Peer Review 15 ตุลาคม 2560 

           ทั่วไป 28 ตุลาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

           Peer Review 12 พฤศจิกายน 2560 

           ทั่วไป ธันวาคม 2560

ส่งผลงานทางอีเมล geoinfotech@gistda.or.th

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

           - ผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

           - ผู้นำเสนอผลงาน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน

           - ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 700 บาทต่อท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th/en/

Like: 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 – 10 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.pim.ac.th/thai/

Like: 

Pages