ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล” ขึ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-16.00 ณ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

โดยมี ประเด็นย่อยในการนำเสนอ (Sub Theme) ดังนี้

1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์

4. กฎหมายกับการพัฒนา

5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main

Like: 

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น.  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในนามประเทศไทย ในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL Conference 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.asaihlth.in.th สมัครและส่งบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุมได้ที่ Email: contacts@cupt.net ; kanokporn@cupt.net ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

http://www.asaihl.up.ac.th/About.aspx

Like: 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’S Philosophy) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7727 8874-8879

Like: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา The 2nd KU SRC Annual Conference ภายใต้แนวคิด “Innovation and Creativity for Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 ขยายเวลาจนถึง 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/conference

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-354580-4 ต่อ 2703
โทรสาร (fax) : 038-352805
Email: conference.kusrc@gmail.com

Like: 

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (The 18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference : TSEA 2017) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Agricultural Engineering for the Digital Age” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tsae.asia/2017conf/

Like: 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาระดับบัญฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

             โดยผู้สนใจเสนอผลงานในแบบเเสดงความจำนง  และจัดส่งต้นฉบับผลงานเรื่องเต็มที่จัดตามรูปแบบที่กำหนดมาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 25560 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th  

             โปรดศีกษารายละเอียดของการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th

               หมดเขตรับเรื่องเต็มภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาครบกระบวนการจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

Like: 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-222959-61 ต่อ 122

Like: 

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th

Like: 

alt

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล research-sru@hotmail.com หรือหมายเลขโทรสาร 077 913341 หรือ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/

Like: 

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมชอง นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกให้เผยแพร่ โดยส่งไปที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และจะต้องแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/PDF ไปที่ research, docp@gmail.com โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับบทความวิจัยหางวัฒนธรรม (Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

Like: 

Pages

Select Language