ข่าวประชุมวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC² ) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2021 Asia Joint Conference on Computing : AJC²) จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Like: 

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "Toxicology and COVID-19" ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หัวข้อที่น่าสนใจ

Immune response to SARS-CoV-2 and immunopathological changes in COVID-19Food safety issues in agricultural product in marketPresent situation of vaccine development for COVID-19 in Thailand
ขอเชิญผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitox.org/news/detail.php?id=100ion=6&category=5
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 02 800 2380 ต่อ 119
 
Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จึงได้จัด
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14  ขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากแนวความคิดระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลง
ทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอลงเว็บไซต์  http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
(หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ตันสาย หรือ นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 08-6440-2639

Like: 

………มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่
2 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน
ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

………ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ หรือติดต่อ นางสาว
พรรณวิกา โชคพิกุลทอง ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341545 – 6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377 และส่งผลงาน
เข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563
(The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020)

ด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตครูอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ให้บรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งผู้สนใจอื่น ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัยในอนาคตต่อไป

โดยการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่

1. นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานของอาจารย์ นักวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา/ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน
3. IT, ICT และ e-Learning เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ IT, ICT และ e-Learning
4. ผลงาน Project นักเรียน/นักศึกษา เป็นชิ้นงาน หรือสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี
5. ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และ E-PLC เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.ili.rmutt.ac.th

Like: 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7420-0347

Like: 

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (TNIAC) และ (ICBIR) ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ และ http://icbir.tni.ac.th/

Like: 

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 5th National Conference and The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology  : IAMBEST 2020) หัวข้อ "บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" (Integrating Innovations for Sustainable Development) ในระหว่างวันที่ 28-9 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบคลากรทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียด http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/ หรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ 09-0789-3114)

เชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2563

Like: 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ ” วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th  สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์  : 0 3570 9097

โทรสาร    : 0 3570 9097

Like: 

         การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15 NU Research and Innovation Towards Sustained Society วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกทั้ง กำหนดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/

 

image01

 
Like: 

Pages