ข่าว feed จาก วช.

ประกาศขยายเวลา การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นี้------------------------------------------------------------------------------- วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และบริการ (ระดับ TRL 5-9) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้าย และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th กำหนดการที่สำคัญ เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ขยายเวลาปิดรับข้อเสนอโครงการ (จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2565) ขยายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.) ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 1) ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3323

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy TechnologyEvaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง ยุทธศาสตร์ที่ 4(S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม แผนงาน (P23) ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน แผนงานย่อย (N48) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) ช่วงเวลารับข้อเสนอ 22 สิงหาคม - 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ข้อมูลด้านทุนวิจัย โทร. 0 2561 2445 ต่อ 212 หรือทางอีเมล Napaporn.c@nrct.go.th ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. - บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช.-บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)”เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงเวลารับข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้อมูลด้านทุนวิจัย โทร. 089-740-6006 หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีผู้ประสานงานระบบ NRIIS ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

๑. หลักการและเหตุผล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ NRIIS และดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาระบบหลักภายใต้ระบบ NRIIS สำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในส่วนของหน่วยงานกำหนดนโยบาย หน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยรับงบประมาณ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน และได้มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRIIS เพื่อรองรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงกำหนดให้มีการประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐกับเจ้าหน้าที่ วช. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ NRIIS ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ วช. ทั้งในประเด็นด้านนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงหรือพัฒนาทางเทคนิคของระบบ NRIIS จากที่ วช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ การจัดประชุมประจำปีจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ๒.๒ เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRIIS ในระยะต่อไป ๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRIIS และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓.๑ หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันในระบบ NRIIS และการพัฒนาระบบ NRIIS ตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัย ๓.๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยากในการใช้ระบบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบและข้อมูลในระบบ เพื่อปรับปรุงระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดตามศักยภาพที่ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช. ในการทำงานร่วมกัน ๔. วิธีการประชุม ๔.๑ การอภิปรายเกี่ยวกับระบบ NRIIS กับทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของประเทศ ๔.๒ การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานระบบ NRIIS ระหว่างทีมพัฒนาระบบ NRIIS และผู้เข้าร่วมประชุม ๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ๕.๑ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ NRIIS (ผู้ประสานงาน ระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ) ๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRIIS ๕.๓ ทีมพัฒนาระบบ NRIIS มหาวิทยาลัยมหิดล ๕.๔ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. ๖. จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ - ๓๐๐ คน ๗. วัน เวลา และสถานที่ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live ผู้รับผิดชอบโครงการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิเคราะห์ ประมวลผลและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗, ๖๑๑, ๖๑๗, ๖๑๙ ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2 คน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามความต้องการ หรือความคาดหวังจาก ระบบข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ปิดรับลงทะเบียน 24 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.) **ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook Live (NRIIS) ****************************************************************

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมกันพัฒนากลไกสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ และเร่งการประยุกต์ใช้ผลงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่จะดำเนินการภายใต้ "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้วยการตั้งเป้าท้าทายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ มีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ นั้น ในการนี้ วช. และ สวทช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (FY2005) เป็นต้นมา ยุทธศาสตร์ที่ 4(S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน 23 (P23) ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน แผนงานย่อย (N48) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) ช่วงเวลารับข้อเสนอ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.) การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมข้อมูลด้านทุนวิจัย โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204 หรือทางอีเมลkanruethai.r@nrct.go.th ข้อมูลด้านระบบ NRIIS กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612ข้อมูลการยื่นข้อเสนอไปยัง JSPS สำหรับฝ่ายญี่ปุ่นhttps://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง 2. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 3. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ 4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"

หลักการและเหตุผล รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ทั้ง ๗ หน่วยงาน ออกแบบระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องรองรับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยปรับปรุงและต่อยอดจากโครงสร้างการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตามฟังก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration system : TIRAs) โดยระบบ NRIIS จะประกอบด้วยระบบงานหลัก ดังนี้ ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) เรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ครั้งละประมาณ ๓๖ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRIIS และสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง๒. หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU)/นักวิจัยได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม หมายเหตุ : ๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป) ๒. สำหรับนักวิจัยเปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง(จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป) ๓. สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) เปิดรับรอบละ ๔ คน/การอบรมแต่ละครั้ง ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับนักวิจัยปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย(กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) (ยกเลิก) ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย(กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU)ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๖ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๑๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๒๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ ครั้งที่ ๒๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ย้ายไปวันที่ 16 ก.ค.64 ครั้งที่ ๒๒ วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับนักวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกนกพร เกิดเอนก, นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗ โทรสาร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒ ปิดรับสมัคร!!

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการรองรับสังคมสูงวัย)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P9พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองมีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 2. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P15พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) 2. ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม 3. ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์แผนงานP16พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P11พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ 1. การผลิตและแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก 2. นวัตกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแผนงานP21ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น1. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P9พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ 1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง 2. การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม 3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านสังคมและความมั่นคง)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P12พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตรรม 1. คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม 2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน แผนงานP14พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1. สังคมไทยไร้ความรุนแรง 2. ความปลอดภัยทางถนนแผนงานP17พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง 1. มนุษยศาสตร์ 2. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 3. การวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแผนงาน P21ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น 1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 4. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.thทั้งนี้ผู้สนใจเสนอขอรับ ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภททุนได้ทางhttps://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing สามารถดาวน์โหลด

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านสัตว์เศรษฐกิจ)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแผนงาน P11พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ 1. สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ 2. แพะ วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565ภายในเวลา 18.00 น. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบNRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในระบบNRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. การประกาศผลการพิจารณา วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

Pages