วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2564 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

Like: 

Like: 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

วันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวภาณินี ช่วยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำร่าง แผนการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ภาคใต้) ภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นประธาน ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Like: 

วันที่ 24 กันยายน 2564 “โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน”ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวนผลการดำเนินงานวิจัย รอบ 1 เดือน หลังการนำเสนอ Inception report รอบ 3 เดือนที่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ผ่านการระดมสมอง และวางแผนงานบนพื้นฐานกลไกการดำเนินงานตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผนวกกับการนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัย รศ.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการแผนงานโครงการวิจัย โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร. อนันตนิจ ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมมีการดำเนินการวางระบบ ฐานคิด และไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และในทุกกระบวนการวางแผนการดำเนินงานล้วนตั้งอยู่บนฐานคิดที่คำนึงถึงสถานการณ์ covid 19 ที่แต่ละโครงการจะต้องวางแผน ประยุกต์ใช้ และปรับใช้ ให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและตอบโจทย์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย

Like: 

Pages