วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Webex เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์และดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

Like: 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย อ.ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคใต้ ครั้งที่ 1-2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เป็นประธาน ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานโดย ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร และ ดร.สุทธิสา ยาอีด หัวหน้าโครงการแม่ข่ายฯ ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรม สร้างแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานต่อไป และแนวทางการจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Like: 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.ชายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ด้านท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเข้าพบ คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคุณวรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก พญาไท เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการที่จะเชื่อมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและหนุนเสริมการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวโดยทาง อพท. ให้ความสนใจและตอบรับร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและติดตามแผนงานวิจัย และให้การสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องการให้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ซึ่งตรงกับพันธกิจของ อพท. ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษซึ่งกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ

Like: 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่" และ "TRL&SRL การสำรวจและประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมสู่อุตสาหกรรม" เพื่อการสำรวจและประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (Societal Readiness Level-SRL) ของ มทร.ศรีวิชัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและตรัง เพื่อดูระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางด้านสังคม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอดโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง TRL&SRL : การสำรวจและการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมสู่อุตสาหกรรม ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ทั้งนี้มีนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.ชายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ด้านท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเข้าพบ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ณ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในการที่จะเชื่อมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและหนุนเสริมการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยว โดยทางท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและติดตามแผนงานวิจัย และให้การสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของชุมชน

Like: 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงาน “โครงการการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน”ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่” (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพท. และ สอวช. ได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 3 ร่วมกับภาคีหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับฟังคำแนะนำ ปรึกษาหารือและแลกเลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดตรัง อาธิ พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดเกษตรจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

       ทั้งนี้ กิจกรรมจะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยหากขาดทีมนักวิจัยโครงการ ผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่มีความจำเพาะในแต่ละด้านที่จะร่วมกันสานพลังเพื่อให้การดำเนินงานยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนในครั้งนี้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต การจัดการมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดตรัง กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศ การประเมินห่วงโซ่คุณค่า ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ได้แก่ ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ดร. อนันตนิจ ชุมศรี อาจารย์เจษฎา ร่มเย็น และทีมงานนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ ในทุกภาคส่วน ต่างมีความยินดีให้คำแนะนำและพร้อมที่จะสานพลังหนุนเสริมการดำเนินงานให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Like: 

Pages