ข่าวกิจกรรม Activity

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรและผู้จัดการโครงการฝึกอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

          กิจกรรมวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากร (แม่ไก่) ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ โดยวิทยากร ดร.กัลยา บุญญานุวัตร และเรื่องการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท และรองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ร่วมประเมินวิทยากร เพื่อให้การรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ฝึกการกำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่

          วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นการทบทวนประเด็นเนื้อหาวิจัย และรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเรื่องการออกแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนช่วงท้ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณแบบกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

          วันที่ 3 เมษายน 2562 พบกับกิจกรรม Home Room หลังจากได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเรื่องการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากวิทยากร (แม่ไก่) ผอ.ชูศรี กาญจนวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

          วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.อนงค์ ภิบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

          การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจากหน่วยงานภายนอก จาก 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยชุมชนพังงา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตกระบี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 คน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 49 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการวิจัยในภูมิภาค อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

Like: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 5 แห่ง (มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมจากกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยท่าน ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย และกำกับดูแลโดยคุณญาดา สัมมารัตน์ จากกองมาตรฐานงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ กว่า 320 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิมิตร มรกต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของจริยธรรมตามจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระอัดแน่นตั้งแต่

          - จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และกระบวนการขอการยินยอม

          - การเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

          - หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

          - การวิจัยในการรักษาความลับและผลประโยชน์ทับซ้อน

          - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

รวมถึงกิจกรรม ถาม-ตอบ กรณีศึกษา ลุ้นรับรางวัลจากท่านวิทยากร และมีการทำแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับตลอดหลักสูตรทั้งสองวัน

Like: 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 6 สถาบัน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยระดับภูมิภาคสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปี 2564 หรือแหล่งทุนอื่น โดยมีประเด็นสรุปร่วมกันให้แต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในบริบทภูมิภาค เบื้องต้นมีข้อเสนอประเด็นแผนบูรณาการมหาวิทยาลัยละ 2 แผนบูรณาการ ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 6 สถาบัน จะกำหนดจัดประชุมเครือข่ายและพัฒนาแผนบูรณาการร่วมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ของนักวิจัยสู่วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

          กิจกรรมวันแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง การวางเนื้อหาบทความอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ หรือให้ได้รับการตีพิมพ์ ในส่วนช่วงบ่ายและวันที่สองของโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยแต่ละสาขา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความตั้งใจในการปรับแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และเทคนิคการเขียนบทความให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี และกำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นๆ พร้อมกันใน 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดตรัง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และพันธกิจหลักของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมสังเคราะห์ให้เกิดพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดตามทิศทางที่สอดคล้องกัน จะเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าถึงโจทย์วิจัยจากผู้ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

 

โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าชุดทำงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาเพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 โดยคุณบัณลือ ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา การระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้แก่ คุณวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คุณธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ปราชญ์ชุมชนท่าหิน คุณประทีป หรัมจันทร์ ปราชญ์ชุมชนท่าข้าม ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ช่วงบ่ายนำเสนอตัวอย่างแผนบูรณาการให้ได้รับทุนสนับสนุน: กรณีศึกษาแผนบูรณาการที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ส่วนในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผศ.ประภาศรี ศรีขัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นทีมจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนิทฐา แสวงทอง ภาคเสวนา เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง คุณอารุณี มานะกล้า ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดครศรีธรรมราชเพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย คุณพงศศักดิ์ เมืองดี (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด) ภาคเวทีเสวนา เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว (อุตสาหกรรมจังหวัด) คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ (สำนักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช) คุณกรกฏ เตติรานนท์ (ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ นักวิจัยเด่นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมาให้ความรู้

 

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นการขยับเข้าสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยบนความต้องการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักวิจัย คณะ วิทยาลัย นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเบื้องต้นคือสัมผัสถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความมั่นใจต่อบทบาทของ มทร.ศรีวิชัย ต่อพันธกิจรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากนักวิจัย และความยินยอมพร้อมใจของหน่วยงานที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Like: 

Pages