วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้   จัดกิจกรรมเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้กับงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ “โหมโรง” พลังปัญญาแดนใต้ : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้และการสื่อสารในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้

          ในการจัดกิจกรรม “โหมโรง” พลังปัญญาแดนใต้ : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเสวนาร่วมกัน ได้แก่

 • แลกเปลี่ยน“การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาด

          การแข่งขันด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย

                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • แลกเปลี่ยน “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากสับปะรดภูเก็ตสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม

                    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • แลกเปลี่ยน “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

          ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • แลกเปลี่ยน “โมเดลความสำเร็จของการจัดการธนาคารปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืนของ

          ฐานทรัพยากรและสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

                   ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • แลกเปลี่ยน “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและ

          แม่นยำในจังหวัดพัทลุง

                   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

                   และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • แลกเปลี่ยน “การพัฒนาสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ" (Suratthani Smart City)”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช

                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 • แลกเปลี่ยน “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล”

                   โดย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน

                   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • แลกเปลี่ยน “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัด

          ชายแดนใต้”

                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • แลกเปลี่ยน “FATONI for PEACE: มหาวิทยาลัยฟาฏอนีสู่การขับเคลื่อนเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อ

                   สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้”

                             โดย ดร.อิสมาอีล ราโอบ

                             ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

          อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสกัดข้อเรียนรู้ประเด็นการเสวนาของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อวางแผนการจัดงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงาน

Like: 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand : FERCIT ) จัดโครงการสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (หัวข้อหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พ.อ.ผศ.นพ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรบรรยาย

 • วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินงานวิจัย
 • การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 • หลักการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับ
 • กระบวนการขอการยินยอม
 • การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและในเด็ก และประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร โดยมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมกว่า 200 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการและคลี่ภาพโครงสร้างให้คำแนะนำการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ เซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรม

          การบรรยาย “แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          การบรรยาย “การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย” โดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

          กิจกรรมกลุ่ม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในหัวข้อการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การใช้ระบบสารสยเทศบริหารงานวิจัยระดับหน่วยงาน การรายงานผลการดำเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ

          การบรรยาย เรื่อง “การจัดการงานวิจัยด้วย DESING TINKING” โดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

          การบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (Research Information Srivijaya System) RISS โดย นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

          โดยมีผู้ประสานงานวิจัยระดับหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพกับการใช้งานระบบสารสนเทศการวิจัย อีกทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติมอบรางวัล ดังนี้ นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม, นายอดิศักดิ์ ตุ้งซี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ระดับดีมาก, นางราตรี มีศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ระดับดี และ นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ระดับดี

Like: 

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565

        การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการจัดประชุมฯ ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable development)”

          โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่การสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน”

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น รวมทั้งคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ โดยมีการนำผลิตภัณฑ์จากผลผลิตภายใต้โครงการ “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” จากการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พริกไทยพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป

Like: 

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิด “ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ. หลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้” ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน

          ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามตัวแทนผู้จัดงาน กล่าวว่าการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการการดำเนินงาน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ และผลการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(สำนักพระราชวัง) ที่ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีทีมวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการสาธิตการทำพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบของ อพ.สธ. โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ในสถานศึกษาของตน และช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้นักเรียนในโรงเรียน จนเกิดเครือข่ายการดำเนินการร่วมกันและขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

Like: 

Pages