วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 6/2564 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการวิจัยเชิงคุณภาพและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตร์จารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เป็นจำนวนมาก

Like: 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เรื่องงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยาย โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานประสานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 140 ท่าน

Like: 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการกำหนดทิศทางการวิจัย แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ชี้แจงแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คัดสรรผลงานวิจัยเด่นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1.ผลงานธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่

โดย อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ และคณะทำงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2.ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะทำงาน จากคณะเกษตรศาสตร์

3.ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร และคณะทำงาน จากคณะเกษตรศาสตร์

4.ผลงานความต้องการพลังงานและโปรตีนของไก่แดง โดย ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร และ รศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา จากคณะเกษตรศาสตร์

          โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล Silver Award จากกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะทำงาน โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอภายในงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

Like: 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานจากการรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) หรืองบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มทักษะในการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้

          - การชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุน และการบริหารงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการดำเนินการงบ ววน. 65 และ เงินรายได้ 65

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

          - การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อประกอบการทำสัญญารับทุน ววน. 65

โดย นายสุวรรณ  พรมเขต  ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

          - การบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย

โดย นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

          - การบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

โดย นายเชิด  คงห้อย  ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

Pages