วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระดับมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) เพื่อร่วมหารือการเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของแต่ละฝ่ายจัดงาน ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเชิญชวนการร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นี้ และงานประชุมวิชาการฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้งเก้าแห่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการและวิจัยเครือข่าย ๙ สวพ. ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมชมคลื่น หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรม

          การบรรยาย “KM การจัดทำร่างข้อตกลงการใช้งานระบบห้องสมุดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้” โดยอาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

          การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” โดย คุณวรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ได้มีการสรุปและอภิปรายผล หัวข้อ “ผู้นำเข้าข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่งร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในฐานระบบจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อไป

 

 

Like: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ อาจารย์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เข้าร่วมการฝึกอบรมการลงทะเบียน การใช้ระบบ และการดำเนินงาน บนระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ซึ่งมีนักอนุกรมวิธาน/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการฝึกอบรม มากกว่า 30 ท่าน ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ วิทยากรศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Like: 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings  โดยมีผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 3 โครงการ

          โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

          โครงการการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

          โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

โดย ดร.วิกิจ  ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

Like: 

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเชิญชวนการร่วมงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565

          โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้รับเกียรติจาก นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมี ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี ผศ.อุดร นามเสน ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ

          ซึ่งในระเบียบวาระการประชุมได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้เป็นไปแผนกรอบแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2569) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

Pages