ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัย ผ่านระบบ Online ในระบบ NRMS และระบบ RISS เพื่อเป็นการปรับสถานะโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประสานงานวิจัยจากทุกหน่วยงาน

Like: 

วันจันทร์ ที่ 16 พย. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ เป็นผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกคน ให้การต้อนรับ คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประธานในพิธีและคณะ ในการเปิดศูนย์ศูนย์ประสานงานฯ ณ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

วันพุธ ที่ 11 พย. 58 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ผศ. นายกฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า ประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมงานเปิดศูนย์ประสานงาน"โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน" ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาเขตตรัง

Like: 

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัย ร่วมกับผู้บริหาร และนักวิจัย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้บริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังและให้คำชี้แนะแนวทาง

Like: 

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 รศ.มุกดา สุขสวัสดฺิ์ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

วันที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย วช. และนายชัยยุทธ ชัยสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย วช. เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจาก มทร.ศรีวิชัย มรภ.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง รวมกว่า 130 ท่าน

Like: 

Pages