สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ มทร.ศรีวิชัย ร่วมศึกษาดูงานด้านการวิจัย
ณ สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับการต้อนรับจาก  รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร และ รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักบริหารวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และคณะ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานสารสนเทศการวิจัย เพื่อนำไปพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไป

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำคณะผู้บริหาร สกว. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงเยี่ยมชมภาคีคนรักเมืองสงขลา โรงสีแดง โดยมี ดร.จเร สุวรรณชาติ หัวหน้าหน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีโอกาสพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับทาง สกว. ในปีงบประมาณ 2559

Like: 

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย จัดประชุม The 2nd Engagement Thailand Annual Conference ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 และนำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อหิน จากจังหวัดตรัง ในฐานะชุมชนเครือข่ายร่วมจัดแสดงผลงานเชิงสัมฤทธิ์

Like: 

19 ส.ค. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และคณะวิทย์ฯ ประมง ร่วมต้อนรับ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาร่วมพัฒนาโครงการเชิงพื้นที่ (Area-based) ด้านทะเลและชายฝั่งของพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเป็นต้นแบบของพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต
โดยมีเครือข่ายด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรังเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในช่วงบ่าย ได้ร่วมรับฟังแนวทางความต้องการของจังหวัดจากท่านนิกร สุกใส รองผวจ.ตรัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (กิจกรรมที่ 2) ในวันที่ 17 - 18 ส.ค. ณ รร. อนันตรา จ.ตรัง เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงานวิจัย หน่วยวิจัย"ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น"เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

Like: 

Pages