วันที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย : วิจัยสถาบัน พ.ศ.2566

โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

ซึ่งมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บรรยายเรื่อง “การเหลาโจทย์จากงานประจำเพื่อทำวิจัย”

และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “วิจัยสถาบัน จากงานประจำ...สู่งานวิจัย” จากบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานระดับคณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่

คุณพรเพ็ญ จันทรา  นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณปกรณ์  ชาติพันธุ์  หัวหน้างานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล  กองบริหารงานบุคคล        

คุณจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี  นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

คุณกชธินันท์ ทองคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

คุณปิยภรณ์ คงศรีทอง  นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

โดยมี คุณสุวรรณ พรมเขต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

อีกทั้งได้รับกียรติจาก คุณสฤญธรณ์  หมัดหมัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.ศรีวิชัยบรรยาย เรื่อง “งานวิจัยสถาบันเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น”

ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 170 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 6 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงรูปแบบงานประชาสัมพันธ์ใหม่ให้เกิดผลสำเร็จและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และ นักประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมเสนอแนะการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นวิทยากรในการส่งเสริม สร้างพลัง สร้างองค์ความรู้ในการทำงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565

Like: 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ซึ่งมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมประชุม

 

Like: 

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

.

Session 8

ผลงาน ผลของการให้น้ำหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการของการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)     

โดย ผศ.มาโนช ขำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

.

Session 10

ผลงาน ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณสารพฤกษเคมี และกิจกรรมการยับยั้งไกลเคชันเอ็นโปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของส่วนสกัดเครื่องแกง  

โดย ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Like: 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings จำนวน 11 ผลงาน ดังนี้

.

Session 2

ผลงานเรื่อง อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) ทริพลอยด์จากโรงเพาะฟัก         

โดย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง        

ผลงาน ผลของสารสกัดแคโรทีนอยด์จากพริกชี้ฟ้าแห้ง (Capsicum annuum) ต่อการเจริญเติบโต และสีของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbrgii) หลังจากทำสุก      

โดย อาจารย์สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์

ผลงาน การใช้แอสต้าแซนทีนและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นอาหารเสริม ต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphicrine ocellaris)   

โดย ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.

Session 3

ผลงาน การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล กรณีศึกษา บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โดย อาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

.

Session 4

ผลงาน พัฒนาแผ่นไม้อัดเส้นใยปาล์มน้ำมันโดยเครื่องอัดร้อน แบบคันโยก      

โดย ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ วิทยาลัยรัตภูมิ

ผลงาน ชีพลักษณ์ของต้นประ (Elateriospermum tapos Blume) ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย อ.ดร.วรวิทู มีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ ในการสลายสีย้อม (ภาคโปสเตอร์)        

โดย อ.ดร.ฐิติกร พรหมบรรจง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.

Session 6

ผลงาน การตรวจจับอาการใบเหลืองของต้นทุเรียนโดยใช้การสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ    

โดย ผศ.ดร.เสน่ห์ รักเกื้อ คณะเกษตรศาสตร์

ผลงาน หุ่นยนต์อารักขาพืชด้วยวิธีพ่นยาควบคุมระยะไกลผ่านกล้องเสมือนจริง 

โดย อ.ดร.อุกฤษฎ์ ชำมริ คณะเกษตรศาสตร์

ผลงาน เครื่องล้างทำความสะอาดไข่เป็ด    

โดย อ.ดร.สุห์ดี นิเซ็ง วิทยาลัยรัตภูมิ

ผลงาน เครื่องบดเศษไม้ไผ่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล   

โดย ผศ.ดร.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร วิทยาลัยรัตภูมิ

Like: 

Pages