ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS และการนำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ การบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมในโครงการมีการชี้แจง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แผนงานวิจัย ของผู้อำนวยการและกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย ทั้งนี้แต่ละแผนงานยังได้รับข้อเสนอแนะและการช่วยเหลือในการปรับปรุงแผนงานวิจัยเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี อันได้แก่ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

Like: 

Video มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)" และเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของชุมชน ทั้งคณะ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ภายใตเแนวคิด “จากหิ้งสู่ห้าง ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” การจัดงานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำพันธกิจด้านวิจัย วิชาการ บริการวิชาการรับใช้สังคม พัฒนานักศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติมารวมในงานครั้งเดียวกัน การประกวดผลงานกว่า 100 ผลงาน ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอาจารย์บุคคลทั่วไป เงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยวิชาการ และการออกร้านชุมชนพร้อมขาย บนแนวคิดหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน การนำเสนอผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวที การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับภาคีต้นแบบที่สนับสนุนการทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญสุดคือการที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสส่งมอบผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 100 นวัตกรรม สู่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รับมอป้าย "12 ปี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ 100 นวัตกรรมสู่ชุมชนสังคม"

Like: 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเตือนใจ ปิยัง หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) ร่วมกับหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ทุนท้าทายไทย เพื่อศึกษาและทวนสอบกระบวนการการทำงาน/ขั้นตอนการทำงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเขิงพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อสังคม : แนวคิด บทบาทและแรงบันดาลใจ โดยมี ผศ.ดร.อภิรัก สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม ซึ่งข้อมูลจากการแชร์ประสบการณ์ ของ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายด้านเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น

Like: 

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงประกาศรับข้อเสนองานวิจัยงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการใช้งานระบบ DRMS ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการข้อเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช

Like: 

Pages