วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564  ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัยคนเก่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว เจ้าของผลงานนวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง ที่ได้รับรางวัลในงาน  “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” REGIONAL RESEARCH EXPO AND INVENTORS' DAY 2021 รางวัล Bronze Award โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล Bronze Award ให้กับนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบเกียรติบัตรรางวัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย นอกจากนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ ”การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี” นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วังวาดี อ.ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Like: 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเรื่องกำหนดการในการจัดอบรม

Like: 

วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสร้างมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่จัดตั้งใหม่” อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นสากล มีความเข้าใจในเชิงลึก เพื่อนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถให้คำแนะนำแก่นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 19 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 17 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ซึ่งมี นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย การจัดการสิทธิ์นักวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน รวทถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนระดับหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

Pages