ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Like: 

ดร.อนิวรรต หาสุข ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกิจกรรมทดลองตลาด ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชนและภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันยั่งยืน” และร่วมสรุปโครงการ “ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

Like: 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตรัง สู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ของคณะ จำนวน 4 คณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการวิจัยภายใต้โครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับและนำชมนิทรรศการ

          นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้รับเกียรติจาก ท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมผลงานในช่วงบ่าย ทั้งนี้ในการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากส่วนราชการ และภาคเอกชน มาเยี่ยมชมผลงานได้แก่ พาณิชย์จังหวัดตรัง ผอ.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนพัฒนาจังหวัดตรัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.ททท.สำนักงานตรัง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ประธาน YEC ประธานกรรมการบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม เลขานุการ สส. และผู้แทนองค์กร ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมชมนิทรรศการและให้ความสนใจในการจัดงานครั้งนี้

Like: 

วันที่ 18 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การนำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัย จากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดสงขลา การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS

Like: 

วันที่ 17 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมีการบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS

Like: 

Pages