วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านงานวิจัย แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

.

          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) ภายใต้หัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” งานในวันนี้สามารถเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีมากในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริม และการสนับสนุนความสนใจในงานวิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริง ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยโดยตรงในการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากขึ้น

.

          อีกทั้ง ขอชื่นชม และขอขอบคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในฐานะเจ้าภาพ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ทั้ง 12 มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพร่วม และคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 130 บทความ ที่ได้นำมาเสนอในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของผลงานวิจัย ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและบ้านเมือง และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นและเรียบร้อย ดังนั้นจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านในที่แห้งนี้ จงประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประชาติสืบต่อไป

.

          ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับงานประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 ในฐานะเจ้าภาพ ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการเสวนาด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จำนวน 10 หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 130 บทความ  การจัดนิทรรศการของกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานพื้นที่กรณีศึกษา จำนวน 5 เส้นทาง

Like: 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน (วช.66 และ ววน.67) ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้เกีรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ: NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก (Strategic Fund)" เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

Like: 

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน (วช.66 และ ววน.67) ครั้งที่ 2” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) เพื่อพิชิตทุน ววน.67: Fundamental Fund” ซึ่งมีวิทยากรประจำกลุ่มในแต่ละด้านให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ด้านการเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ ทั้งนี้มีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่ง Concept Paper เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็มให้มีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

Like: 

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “การยกระดับการผลิตโคเนื้อ โคขุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งจัดในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (บูธ AL20) โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในนามนักวิจัย นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เป็นปีที่ 17 โดยนำเสนอผลงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงนิทรรศการการนำเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการนำเนื้อโคมาปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ลิ้มรส เพิ่มความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ให้ความสนใจจำนวนมาก

          ผศ.สมคิด ชัยเพชร กล่าวว่า ผลงานวิจัย “การยกระดับการผลิตโคเนื้อ โคขุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” นั้น มีทีมคณะทำงานนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.สมคิด ชัยเพชร, ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล, ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์, ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร, ผศ.สพ.ญ.ดร.วิกาวี แสงสร้อย, อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์, ผศ.ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ และ อาจารย์สาธิต บัวขาว ในนามตัวแทนนักวิจัย ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “การยกระดับการผลิตโคเนื้อ โคขุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และประการสำคัญขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานวิจัย อีกทั้ง ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยในทุกด้าน

          สำหรับ “การยกระดับการผลิตโคเนื้อ โคขุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นการขับเคลื่อนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการบูรณาการที่ผสมผสานระหว่างการวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนที่ได้มาจากกระบวนการวิจัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จัดให้มีการบูรณาการข้ามระหว่างศาสตร์ และระหว่างหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนกับเกษตรกร เป็นองค์ความรู้ทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงโคเนื้อ มีเป้าหมายต้องการให้เกิดการปฏิบัติจริงในฟาร์มเกษตรกร มีเกษตรกรและฟาร์มมาตรฐานต้นแบบ รวมถึงได้ผลผลิตโคขุนที่มีคุณภาพสูง เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการลดต้นทุนการเลี้ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคของจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบครบวงจร

          จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน เกษตรกรมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยนำไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถสร้างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ และฟาร์มตัวอย่างได้อย่างเป้นรูปธรรม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ลุ่มน้ำปาพนัง 2562 มีการขยายผลโดยการผลิตอาหาร TMR เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรที่สนใจ มรการเปิดร้านจำหน่ายผลผลิตจากเนื้อโคขุนทั้งแบบเนื้อสด แช่แข็ง และแปรรูปพร้อมรับประทาน และมีการผลิตปุ๋ยหมักมูลโค เป็นต้น ทำให้มีรายได้และเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งเกิดจากการเพิ่มช่องทางที่มาของรายได้ (การผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย) และการเพิ่มมูลค่าโคขุนโดยสร้างจุดกระจายเนื้อและแปรรูปสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการเพิ่มรายได้และมูลค่าจากของเสียเปลี่ยนของราคาถูกให้มีราคาแพง โดยใช้องค์ความรู้และหลักทางวิชาการ ทำให้เกษตรกรจัดการเลี้ยงโคได้ง่ายเสมือนเลี้ยงสุกรด้วยอาหาร TMR ที่สำคัญสามารถเพิ่มจำนวนโคและได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคตจึงน่าจะสามารถผลิตจำนวนโคเนื้อ โคขุน คุณภาพดีได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค (เนื้อโคขุน) และเกษตรกร (โคพ่อแม่พันธุ์) และสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างมูลค่าและยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับชาติต่อไป

Like: 

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงาน ด้านการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง การจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ การจัดการทุน FF รวมถึงการปรับแก้ข้อระเบียบบังคับ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านการวิจัย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Like: 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

Pages