วันที่ 10 กันยายน 2565  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรายงานผลการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึก การเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ นายกเทศมนตรีตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดตรัง ประมงจังหวัดตรังเข้าร่วม ซึ่งมีโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ตรัง พื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่สงขลา รวมทั้งหมด 21 โครงการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และชมผลงานนิทรรศการจำนวนมาก

Like: 

วันที่ 9 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับชาติและนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Like: 

วันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมร่วมกับคุณอุทัย ดุลยกุล ออแกไนท์ผู้ดูแลบูธ มทร.ศรีวิชัย เพื่อวางแผนการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลงานธีมทุเรียนเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2.โครงการการจำแนกพันธุกรรมทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

3.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: 

          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการร่วมแสดงความยินดีและรับมอบใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าร่วมโครงการและได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 

โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1

1. ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและได้รับเลขทะเบียนใบรับรอง ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านระบบการจัดการสารเคมี และองค์ประกอบที่ 6 ด้านการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาวหทัยทิพย์ ทองด้วง นักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับทุนสนับสนุนธำรงรักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน 5,000 บาท

รับผิดชอบโดย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดล้อม

Like: 

วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยในช่วงของการบรรยายได้รับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 30 ท่าน

Like: 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้นายเอกพจน์ แก่นเมือง และ นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมประชุมกลุ่มชี้แจงสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ทางวิชาการในการจัดประชุมงานวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน และในช่วงบ่ายได้ร่วมฟังการซักซ้อมนำเสนอผลงาน อพ.สธ. ของโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านสะเดา) โดยมีศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ รวมถึงสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ เข้าร่วมมากกว่า 10 หน่วยงาน

Like: 

Pages