ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ เครื่องถม ผลผลิตจากโครงการวิจัย (OTOP) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร ผลงานของ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และผลิตภัณฑ์หอยตลับ(หอยปะ) ปรุงรส ผลงานของ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยตลับให้เกิดความหลากหลายในชุมชนบ้านวังวน เขตลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ เดินเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทั้ง 15 มหาวิทยาลัย

Like: 

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน นำฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และทีมผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีกิจกรรมการล่องเรือเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาทิ เช่นปลาและหอยตลับ โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นวิทยากร และกิจกรรมต่อมาคือการชิมหอยตลับปรุงรส ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ (หัวหน้าโครงการ) และถ่านแฟนซี กระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากใบจาก นำเสนอโดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) และหลังจากนั้น จึงเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนายอดทอง เพื่อดูการจักสานติหมา (จักสานใบจาก) ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างตู้อบใบจากโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเยี่ยมชมกลุ่มจักสานบ้านนายอดทองในครั้งนี้ มีคุณสุจินต์ ไข่ริน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลแก่ทีมคณะผู้ดูงาน

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก ก้าวสู่...Zero waste Thailand ประเทศไทยไร้ขยะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะทะเล มทร.ศรีวิชัย

Like: 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือนภายใต้ประเด็น "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดแข่งขัน" กลุ่มเครื่องถม ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมตามรอยชุดวิจัยเครื่องถม : เส้นทางการท่องเที่ยวบ้านช่างถมเมืองนคร โดยทางทีมนักวิจัยเครื่องถมนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก สกสว. ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงเยี่ยมชมจุดเรียนรู้บ้านช่างเครื่องถม ช่างนิคม นกอักษร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องถมเมืองนคร ซึ่งมีการเล่าประวัติของเครื่องถมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมีการสอนสาธิตการตอกลายบนแผ่นโลหะ และบ้านช่างอุดม ขวัญสงค์ โดยมีการสาธิตการลงยาถมเงินและถมทอง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และภาคบ่ายมีการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการทำงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ในชุดโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 5 โครงการ ดังนี้

1.โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

2.โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง)

3.โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง (หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สาธิต บัวขาว)

4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด (หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน)

5.โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล)

            การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน สกสว. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมการติดตามผลงานวิจัย โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุดม ขวัญสงค์ ผู้ประกอบการเครื่องถม จากการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำชี้แนะ รวมถึงให้แนวทางแก่นักวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักวิจัยเพื่อยกระดับชุมชนอย่างแท้จริง

 

Like: 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ประกอบด้วยท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ในการเข้าร่วมการประชุมเสวนาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน ณ กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งในเวทีเสวนามีประเด็นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในอนาคตของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนความต้องการในอนาคตของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังให้คำแนะนำแก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม และเยี่ยมชมผลงานวิจัยของกลุ่มเครื่องแกง ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ : อ.สาธิต บัวขาว โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล หลังจากการเสวนายังมีกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องแกงและได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้เครื่องแกงชุมชนหนองตาม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ได้ร่วมสาธิตการทำเมนูแกงส้มกุ้ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สาธิตการทำเมนูแกงคั่ว โดยได้รับคำแนะนำในการสาธิตจากประธานกลุ่มเครื่องแกงชุมชนหนองตาม

Like: 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ทุนท้าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรังระยะที่ 2 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และทีมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือ ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงพื้นที่บ้านทุ่งตะเซะ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) โดยเป็นกิจกรรมคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชุนของโครงการวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัย จัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา บ้านทุ่งตะเซะ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และชุมชนร่วมกับนักวิจัยสาธิตการใช้เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) และให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จากผลสำเร็จของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได้จริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชุนและตลาด เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนร่วมกับคนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้และนวัตกรรมนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจาก ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน

Like: 

Pages