วันที่ 10 มีนาคม 2565 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564 ผลการดำเนินงานระยะ 9 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัย การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพขมิ้นด้วงของกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นด้วงบ้านวังหอน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัย ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ ณ กลุ่มผู้ปลูกขมิ้นบ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ลงพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกขมิ้นบ้านวังหอน หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพูดคุยกับทางนวัตกรชาวบ้าน เกี่ยวกับนวัตกรรม/เทคโนโลยีพร้อมใช้ และภาคีที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย

Like: 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้อง OKRs แหล่งทุน : เงินรายได้ โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์  วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคราม เป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” และ “workshop พัฒนาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของ มทร.ศรีวิชัยสนใจเข้าร่วมกว่า 90 ท่าน

Like: 

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 ท่าน ซึ่งกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย

  • การบรรยาย ที่มา ความสำคัญ ภาพรวม อพ.สธ. นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

  • การบรรยาย งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

  • การบรรยาย งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

  • การบรรยาย สาธิตยกตัวอย่างการดำเนินงาน 6 งานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ผศ. เอนก สาวะอินทร์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

และ ดร.วิกิจ ผินรับ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย

 

กิจกรรมวันที่สอง (9 มีนาคม 65)

  • นำเสนอวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับ   แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย : ผู้ร่วมเข้าฝึกอบรมฯ

  • นำเสนอผลงาน จัดทำแผนบูรณาการ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดย : ผู้ร่วมเข้าฝึกอบรมฯ

  • สรุปการอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรท้องถิ่นสู่การดำเนินงาน

โดย : นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

Like: 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้เดินทางเพื่อมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร รางวัล Silver Award ณ อาคารสีนวล ห้อง 612 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ให้กับ ดร.ณปภัช  ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor'sDay 2021) เป็นผลงานที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่างจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งได้รับรางวัล Silver Award โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ธันย์นรีย์ โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.เสน่ห์  รักเกื้อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.จรีวรรณ จันทร์คง ผู้ร่วมวิจัย ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย

 

Like: 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง การขับเคลื่อนงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธาน  ซึ่งมีศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานฯ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 120 ท่าน

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการสายธารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “How to get published in International journal” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัยให้เข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ของวารสารระดับนานาชาติ และเป็นการเพิ่มผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ดังนี้ รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์-เคมี ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรกลุ่มงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.สมพร มณีโชติ

ดร.กิตติมา ตันติหาชัย Mr.Lauro Sadaran Dequiña, Jr. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเพื่อปรับปรุงต้นฉบับบทความให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ submission บทความลงในวารสารระดับนานาชาติ

Like: 

Pages