ข่าวกิจกรรม Activity

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 59 ณ โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ได้บทความที่เตรียมความพร้อมจะตีพิมพ์ เผยแพร่ลงในวารสารและการประชุมวิชาการมากกว่า 40 บทความ

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ “จัดประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา” ภายในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยแบ่งออกเป็นประเภทข้อเสนอโครงงานจำนวน 44 โครงงาน และประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจำนวน 22 ผลงาน โดยมีท่านอธิการบดีฯมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล 

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำงานวิจัยจำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ ผลงานถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด ของ รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรสผลงานเนื้อหอยตลับแช่เย็น ของ ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช ผลงานการผลิตไข่เยี่ยวม้าสีทองโดยใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ ของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริตผลงานผลิตภัณฑ์หอยตลับปรุงรสต้มยำเสริมสมุนไพร ของ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ ผลงานซอสหอยตลับ ของ ผศ.ดร.นพรัตน์ มะเห และผลงานการพัฒนาวัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเส้นใยธรรมชาติและเถ้าปาล์มน้ำมัน ของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา  

Like: 

ระหว่างวันที่ 8-9 ธค. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมผู้บริหาร บุคคลากร ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยของหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่น ด้านการวิจัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามลำดับ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯในโอกาสต่อไป

Like: 

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยสถาบัน: การจับงานประจำมาทำเป็นงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากร และในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 อีกด้วย

Like: 

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัย ผ่านระบบ Online ในระบบ NRMS และระบบ RISS เพื่อเป็นการปรับสถานะโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประสานงานวิจัยจากทุกหน่วยงาน

Like: 

Pages