ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ ชุดนิทรรศการ "กล้วยพื้นเมืองภาคใต้...พืชแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลาย"  ซึ่งประกอบด้วยผลงานจากโครงการ อพ.สธ. จำนวน 7 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

Like: 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดยนายสุวรรณ พรมเขต

Like: 

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจ้งแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดย นายสุวรรณ พรมเขต 

Like: 

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้บริหารบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จำกัด ลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพื้นที่ชุมชนเกาะสุกร ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสุกร ผู้นำกลุ่มอาชีพ และโครงการ สสส. ประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนชายฝั่งอันดามัน โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นการรับฟังข้อมูลสภาพพื้นที่เกาะสุกร และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน และได้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมพื้นที่เกาะสุกร ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มบาติกปาเต๊ะ กลุ่มแตงโม กลุ่มนาข้าว ฯลฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน และผู้นำกลุ่มอาชีพเป็นอย่างดี

Like: 

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP ร่วมกับหัวหน้าโครงการย่อย (OTOP) และหน่วยจัดการกลางโครงการ OTOP โครงการภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Like: 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กลุ่มจักสาน วิสาหกิจชุมชนบ้านนายอดทอง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง นำโดยคุณสุจินต์ ไข่ริน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ได้นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Style Bangkok 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยเป็นการพบปะผู้ประกอบการ และวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) มทร.ศรีวิชัย ซึ่งทำงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการ

Like: 

Pages