วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ซึ่งในงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้ชุดนิทรรศการ “ทุเรียนเทศสมุนไพร จากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ” เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์  คณะเกษตรศาสตร์

โครงการการจำแนกพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: 

วันที่ 19 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิงานเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย เข้ารับฟังการนำเสนอการใช้งานของฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus สำหรับการค้นหางานวิจัย, การค้นหาผลงำนวิจัยของทำงมหำวิทยำลัยฯ, การเข้าเช็ค Ranking ของมหาวิทยาลัยในต่างๆ, การเข้าค้นหาหรือการเช็ค Quartile ของวารสารงานวิจัย จากทางบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการงานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

วันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.สมคิด ชัยเพชรรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้การอนุรักษ์ทุเรียนเทศ เข้าเตรียมสถานที่สำหรับงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

1.โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2. โครงการการจำแนกพันธุกรรม์และพัตและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีนิคชีวภาพ โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: 

วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองยกระดับมาตรฐานในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ จำนวนเงิน 13,000 บาท ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ห้องละ 13,000 บาท ณ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ห้องปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการ Oleochemical Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ดร.บุญเรือน สรรเพชร

2. ห้องปฏิบัติการโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก

 

Like: 

วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ และ รศ. ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย บรรยายให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความรู้ความเข้าใจ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวนมากกว่า 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมรับฟัง

Like: 

วันที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงและ รายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

 

Like: 

Pages