วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ

Like: 

วันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย นายสุวรรณ พรมเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 63506 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

Like: 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน : DRMS" ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายจากทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจและสามารถยื่นข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง MT 503 ชั้น 5 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

Like: 

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ  เครืองามประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาตีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

          ตามที่ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลหน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ได้รับการคัดเลือกและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทโครงการที่มีผลงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานวิจัย ได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตติหมา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมสีเขียว เศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปใบจาก นวัตกรรมเทคโนโลยีเตาชีวมวลชุมชนสำหรับการแปรรูปหอยตลับ และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก ซึ่งผลงานวิจัยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรในพื้นที่และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ทั้งมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดล้อม และมิติทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดการรักษาฐานทรัพยากรสู่ความมั่งคงของเศรษฐกิจและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ทำความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป

          โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทุนท้าทายไทย เพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Like: 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน นายเอกพจน์ แก่นเมือง นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว เข้าร่วมประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับเครือข่าย อพ.สธ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 270 ท่าน

Like: 

Pages