วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ Coaching นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพิชิตทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับนักวิจัยและเปิดการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะแก่นักวิจัยที่นำเสนอ Impact Pathway ของข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ของแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น 

Like: 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566-2570(ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้แนวนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานและนำเสนอแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนางานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป

Like: 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ อพ.สธ ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่สงขลา โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีข้อเสนอโครงการเข้าร่วมพิจารณาจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1.โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาพันธุกรรมกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก

โดย ผศ.อารีย์ เต๊ะหล๊ะ วิทยาลัยรัตภูมิ

2.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยพื้นเมือง

โดย อาจารย์สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ

3.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วยและอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้

โดย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ คณะศิลปะศาสตร์

4.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.โครงการพัฒนาภาชนะบรรจุระบบสุญญากาศสำหรับกระบวนการผลิตไซเดอร์จากกล้วย

โดย นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6.โครงการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR)

โดย นายเมธัส เทพไพฑูรย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

7.โครงการการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงท่าชะม่วง

โดย นายอานนท์ บัวศรี คณะบริหารธุรกิจ

Like: 

วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดการประชุมชี้แจง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย บรรยายชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มแผนงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมาย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางาน อพ.สธ.” ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Like: 

Pages