ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรองอธิบดีการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ ร่วมทำ workshop กับผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอของบประมาณ

Like: 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยลูกข่าย (Sub-node) เขตภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับด้านมาตรฐานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ประเด็น:เครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย) ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการให้ทุนวิจัยในอนาคต" และ ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำ การสร้างงานวิจัยด้วยความปลอดภัย ทำได้จริง จากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (Node)

Like: 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารทั้ง 8 มทร.

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”(Research to Create Future Prospect) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย มทร.ศรีวิชัย ได้นำผลงานวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทย ประเด็น “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ซึ่งผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Like: 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ สกสว. กับ 8 มทร. ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนา OTOP โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน (ผู้จัดการทั่วไป(GM)โรงแรมเมืองลิกอร์ และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ร้อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ: อ.สาธิต บัวขาว โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ: ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ: ผศ.โพยมพร รักษาชล มีพื้นที่วิจัย ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องแกง : พื้นที่ 4 โซน คือ เขา ป่า นา เล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มให้ความสนใจแก่งานวิจัยและกลุ่มเครื่องแกงเป็นอย่างมาก

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เปิดการประชุมชี้แจง ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

Like: 

Pages