ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 7-8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกองบรรณาธิการ และการอบรมการใช้ระบบวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของการจัดทำวารสารและให้กองบรรณาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้สามารถบริหารการใช้ระบบออนไลน์ของวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ กองบรรณาธิการ Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารของทีมกองบรรณาธิการ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้กับกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ไปสู่วารสารมาตรฐานระดับสากลผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Like: 

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในงาน Thailand Research Expo 2017 


1.ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากวิทยาลัยรัตภูมิ
   1. นายอานูวา มามุ
   2. นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
   3. นายปรัชทวี ทองมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุห์ดี นิเซ็ง
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล 
1.รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ
2.ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก

2.ผลงานเรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค" นักศึกษาเจ้าของผลงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   1.นาย วัชรพงศ์ ถาวรกิจ
   2.นาย มารุพงษ์ พุกกะณะสุท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร จารุวัฒน์ เจริญจิต
รางวัลที่ได้รับ 2 รางวัล
1.ได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น(รางวัลที่ 1)
2.ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี(รางวัลที่ 3)


*ซึ่งทั้ง 2 ผลงานเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานศรีวิชัยแฟร์ 2017

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบุคลากร นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว."สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ณ Royal Paragon Hall Siam Paragon นอกจากนั้นยังได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของการดำเนินการวิจัย ในอนาคตร่วมกันระหว่าง สกว.กับ 9 มทร. จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำผลงานวิจัยเด่นจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสู่ผืนผ้า ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ ผลงานชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก ของ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ และผลงานเครื่องใช้สำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าชมจำนวนมาก

Like: 

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขี้นในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ และ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยสถาบันและการออกแบบการวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดงาน กิจกรรมในช่วงเช้ามีการซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วม

Like: 

Pages

Select Language