ข่าวกิจกรรม Activity

9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. เวทีที่ 2 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เดินทางไปพบปะนักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562 และงบประมาณรายได้ประจำปี 2561 โดยมีนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย กว่า 60 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถาม ทิศทางวิจัยชาติปรับเปลี่ยน นักวิจัยพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวทีที่ 3 เจอกันที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยและผู้ประสานงานสังกัดพื้นที่ตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของแต่ละฝ่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Like: 

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทความวิจัยสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรมรอยัล ลันตา รีสอร์ทแอนด์สปา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรด้านสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร วิทยากรด้านมนุษย์ศาสตร์และการศึกษา ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ วิทยากรด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ วิทยากรด้านการบริหารจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Mr.Daniel Guiney วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ มาให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุง พัฒนาบทความวิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ได้

Like: 

ประชุมร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 มรภ. + 1 มทร. (ประชุมหมุนเวียนทุก 4 เดือน)การประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีรับเป็นเจ้าภาพการประชุม และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว./การร่วมจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ/การร่วมกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5/การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยโดยมีผู้ก่อการดีร่วมทำงาน และสร้างวงการประชุมดังนี้...
ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สวพ.มรภ.สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผอ.สวพ.มรภ.ยะลา
ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผอ.สวพ.มรภ.นครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สวพ.มรภ.ภูเก็ต
ดร.บรรจง ทองสร้าง ผอ.สวพ.มรภ.สงขลา
ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย
วันนี้มาครบทุกมหาวิทยาลัย จุดเริ่มต้นความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้

Like: 

หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ฉ101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน ทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สมาคมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินโครงการวิจัยสูงสุด ทั้งนี้การประเมินโครงการวิจัยจะประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

Like: 

Pages

Select Language