ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

Like: 

วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมช่วงเช้าของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยแบบไหนที่สังคมยุคใหม่ต้องการ” เพื่อสะท้อนความต้องการของธุรกิจภาคเอกชนและแลกเปลี่ยนมุมมอง

Like: 

วันที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักออกแบบชุดโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหารแผนงานและนักจัดการโครงการสู่เป้าหมายผลลัพธ์ รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการบรรยาย Design Thinking in Research Design โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ศาสตราจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และปฏิบัติการ Design Thinking in Research Design ดำเนินการกระบวนการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  และ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ และทีมวิทยากร คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ทั้งนี้มีการนำเสนอกิจกรรมการปฏิบัติการ Design Thinking in Research Design ของแต่ละกลุ่มด้วย

Like: 

วันที่ 10-12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Innovative Research Project Designer; ABC-IRPD) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานและโครงการด้านวิจัย ให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับคณะ/หน่วยงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในโอกาสนี้ด้วย

 

Like: 

วันที่ 2 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ได้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full propossal) เพื่อพิชิตทุน ววน. 65 : Basic Research Fund และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณนุจรี โปฏกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณด้านกานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณการวิจัยสำหรับนักวิจัยที่กำลังจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารเพื่อการวิจัย วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าวารสารในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากร

Like: 

Pages