ข่าวกิจกรรม Activity

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม 2563 ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย กล่าวรายงาน และบรรยายหัวข้อ “นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ภก.กมล ปาลรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคุณนิขจิตร คลองดี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของ มทร.
ศรีวิชัย เข้ารับฟังและฝึกปฏิบัติร่วมกัน

 

Like: 

วันที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดทำ KM เกี่ยวกับ eDoc ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับบุคลากร ร่วมทำความเข้าใจการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวนฤนาถ ชูทิพย์ ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณของหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการทำงานผ่านระบบออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 และขอขอบคุณสำหรับของขวัญและคำอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย มทร.ศรีวิชัยทุกท่าน

Like: 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

Like: 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่นักวิจัยและผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย

Like: 

Pages