ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่​ 14​  มกราคม​ 2563​ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน กรอบวิจัย Local Enterprise โครงการชุด OTOP “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” นำเสนอโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ประภาศรี​   ศรีชัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ผ่านระบบ​ ZOOM Meeting​ Room ซึ่งมี ดร.พิมพิศา พรหมมาผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ผศ.โพยมพร รักษาชล ผศ.วรพงศ์ บุญช่วยแทน นักวิจัยชุดโครงการเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า​ เพื่อเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยในระยะต่อไป

Like: 

วันที่ 13 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

Like: 

วันที่ 11 มกราคม 2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2564-30 กันยายน พ.ศ.2569) กลุ่มที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล (G6) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เป็นประธาน และมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงาน

Like: 

วันที่ 8​ มกราคม​ 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา​ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​การพัฒนาโจทย์การวิจัย​ "กรอบการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) ประจำปี​ 2564​ บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” โดยมีส่วนทางภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย​ เกษตรจังหวัด​ พาณิชย์จังหวัด​ บริษัทตรังโอท็อป อินเตอร์เทรดเดอร์ บริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม​ รวมทั้ง​ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน​ อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.​ และตัวแทนเกษตรในพื้นที่ปะเหลียน เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโจทย์การวิจัย​ ณ โรงกาแฟมาเจอนี่ จังหวัดตรัง

Like: 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ พร้อมด้วยบุคลาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมเยือนและสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564

Like: 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า จำนวน  11  โครงการย่อย ดังนี้

          กลุ่มงานวิจัย​ นวัตกรรมด้านสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

1. การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียวตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว

โดย ผศ.นพดล โพชกำเนิด

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์ 

โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดสงขลา 

โดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 

4. การวิจัยและพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์

5.การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย ดร.สาลินี  ทิพย์เพ็ง 

          กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

6.​การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT

โดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง

7. การวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โดย อาจารย์สุภาวดี มากอ้น

8.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี

          กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร​ ประกอบด้วยโครงการวิจัย​

9.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร

10.​การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย​ เพื่อให้นักวิจัยได้รับข้อเสนอแนะ​ และข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขรายงานการวิจัยในระยะต่อไป

Like: 

Pages