ข่าวกิจกรรม Activity

ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2561     

ณ โรงแรมซากุระแกรนด์ วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บรรยาย โดย นางสาวอุไร เชื้อเย็น หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขยายเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ สำหรับบทความที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ออกไปจนถึง 30 เมษายน 2561 ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเร่งส่งบทคัดย่อตามเวลาที่กำหนด (30 เมษายน 2561) และทางคณะกรรมการจะพิจารณาผลตอบรับภายใน 5 วันหลังจากส่งในระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เร่งเขียนบทความฉบับเต็ม (Full paper) ส่งทันภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เช่นเดิม ตอนนี้มี Abstract ลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 300 เรื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-7520-4070/09-2260-0439 โทรสาร 0-7520-4071

 

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โพชกำเนิด คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก จากการประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมครั้งที่ 1 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ ผลงานของอาจารย์นพดล โพชกำเนิด เรื่อง "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา" และผลงานของอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี เรื่อง "วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา"

Like: 

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงบูทแสดงผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ธนาคารปูม้า" อีกทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ธนาคารปูม้า" ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561" (Regional Research Expo 2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมชม และได้รับความรู้เกี่ยวกับปูม้า อีกทั้งยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน "วิศวฯ เทคโนฯ สงขลา" และงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการอีกมากมาย ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง“การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้” ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคใต้ รศ.ดร.พีระเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาให้แนวคิด นำเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการแผนบูรณาการ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

Like: 

Pages

Select Language