ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการกำหนดทิศทางการวิจัย แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ชี้แจงแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คัดสรรผลงานวิจัยเด่นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1.ผลงานธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่

โดย อาจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ และคณะทำงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2.ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะทำงาน จากคณะเกษตรศาสตร์

3.ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร และคณะทำงาน จากคณะเกษตรศาสตร์

4.ผลงานความต้องการพลังงานและโปรตีนของไก่แดง โดย ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ ผศ.สมคิด ชัยเพชร และ รศ.ดร.สุทิศา เข็มผะกา จากคณะเกษตรศาสตร์

          โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล Silver Award จากกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะทำงาน โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอภายในงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

Like: 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานจากการรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) หรืองบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มทักษะในการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งโครงการได้จัดกิจกรรมดังนี้

          - การชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุน และการบริหารงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการดำเนินการงบ ววน. 65 และ เงินรายได้ 65

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

          - การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อประกอบการทำสัญญารับทุน ววน. 65

โดย นายสุวรรณ  พรมเขต  ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

          - การบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย

โดย นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

          - การบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

โดย นายเชิด  คงห้อย  ผู้ประสานงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย และ ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Webex เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์และดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

Like: 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย อ.ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคใต้ ครั้งที่ 1-2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เป็นประธาน ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานโดย ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร และ ดร.สุทธิสา ยาอีด หัวหน้าโครงการแม่ข่ายฯ ชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรม สร้างแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานต่อไป และแนวทางการจัดประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Like: 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.ชายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายบรรจง นฤพรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ด้านท่องเที่ยวชุมชน ร่วมเข้าพบ คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคุณวรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก พญาไท เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการที่จะเชื่อมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและหนุนเสริมการขยายผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวโดยทาง อพท. ให้ความสนใจและตอบรับร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและติดตามแผนงานวิจัย และให้การสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องการให้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ซึ่งตรงกับพันธกิจของ อพท. ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษซึ่งกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ

Like: 

Pages