ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ เชิญให้บรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมฮอร์นบิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ นายสมปอง รัตนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้

Like: 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทยร่วมกับแตงโมเกาะสุกร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง

Like: 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าแสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 18 ปี  (15 มีนาคม 2564) โอกาสนี้ได้ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างเศรษฐชุมชน จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบรองผู้อำนวยการด้านสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุนเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่กลุ่มเป้าหมายและการบำรุงรักษา อันเป็นพันธกิจสำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีความถนัดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการใช้งานของชุมชนสังคม 

Like: 

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายใต้โครงการ “นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา” ณ Kuanito Patisserie ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำWorkshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ในการออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยชุมชนนวัตกรรม : พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน  จังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พริกไทย กาแฟสาคู และลูกเดือย ทั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการได้เข้าร่วมเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยร่วมกัน

Like: 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยกรอบงานวิจัย Local Enterprise ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ชุดโครงการการยกระดับพริกไทยตรังด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมดำเนินการในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยร่วมกับนักวิจัยโครงการวิจัยย่อยในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย

Like: 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เชิญ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อบรรยายและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Like: 

Pages