วันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดการประชุมชี้แจง และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย บรรยายชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มแผนงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมาย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนางาน อพ.สธ.” ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Like: 

          วันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ซึ่งในงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้ชุดนิทรรศการ “ทุเรียนเทศสมุนไพร จากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ” เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์  คณะเกษตรศาสตร์

โครงการการจำแนกพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: 

วันที่ 19 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.กิติศักดิ์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิงานเกี่ยวกับงานฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย เข้ารับฟังการนำเสนอการใช้งานของฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus สำหรับการค้นหางานวิจัย, การค้นหาผลงำนวิจัยของทำงมหำวิทยำลัยฯ, การเข้าเช็ค Ranking ของมหาวิทยาลัยในต่างๆ, การเข้าค้นหาหรือการเช็ค Quartile ของวารสารงานวิจัย จากทางบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการงานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: 

วันที่ 17 กันยายน 2565 ผศ.สมคิด ชัยเพชรรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้การอนุรักษ์ทุเรียนเทศ เข้าเตรียมสถานที่สำหรับงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 4 โครงการประกอบด้วย

1.โครงการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ ของทุเรียนเทศ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

2. โครงการการจำแนกพันธุกรรม์และพัตและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนเทศด้วยเทคโนโลยีนิคชีวภาพ โดย รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณะเกษตรศาสตร์

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเทศเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. โครงการการใช้ประโยชน์ทุเรียนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์

Like: 

วันที่ 16 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร และป้ายห้องปฏิบัติการแก่ห้องปฏิบัติการของ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการรับรองยกระดับมาตรฐานในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation : Phase 1 และโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ จำนวนเงิน 13,000 บาท ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบป้ายห้องปฏิบัติการ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ ห้องละ 13,000 บาท ณ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ห้องปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการ Oleochemical Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ดร.บุญเรือน สรรเพชร

2. ห้องปฏิบัติการโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.พรศิลป์ สีเผือก

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการประเภทพัฒนาความปลอดภัย จำนวนเงิน 13,000 บาท

รับผิดชอบโดย ผศ.วุฒิชัย สีเผือก

 

Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »