ข่าวกิจกรรม Activity

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดกิจกรรมลงนามในสัญญาโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขันภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.จรัญ ไชยศร  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายอุดม  ขวัญสงค์  ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องถม  และคุณกัญญารัตน์  สังขาเสน ผู้จัดการร้านแดรี่ฮัท สาขาทุ่งสง  ร่วมเป็นสักขีพยาน   

โดยผู้ให้สัญญาทุนวิจัยคือ    ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   และ มีผู้รับสัญญาทุนวิจัย จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 
     1.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร มี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
     2.โครงการวิจัย นวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช   มี ดร.ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
     3.โครงการวิจัย การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง มีอาจารย์สาธิต  บัวขาว  จากคณะเกษตรศาสตร์ 
     4.โครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด มี ดร.สายใจ แก้วอ่อน  จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
     5.โครงการวิจัย พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร  มี ผศ.โพยมพร รักษาชล จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Like: 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ มทร.ศรีวิชัย นำเสนอกรอบวิจัยและ Network Value Chain ต่อผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower (สนามเป้า) กรุงเทพฯ

Like: 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีท่านรองอธิกาบดี มทร.ตะวันออก ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก พร้อมทีมงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายในครั้งนี้

Like: 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คุณศานิต เกษสุวรรณ และคณะ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย บริษัทเอสซีจีผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที เอสซีจีมีการอนุรักษ์ต้นน้ำของชุมชน ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมาถึงพื้นที่ปลายน้ำของชุมชนบ้านมดตะนอน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้นำนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงจัดทำโครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานทีในพื้นที่ต่างทั้งประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายน้ำอันอุดมสมบูรณ์ และยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

Like: 

ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และโครงการ “จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

Like: 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้นำทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

Like: 

Pages