ข่าวกิจกรรม Activity

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมโครงการ ศึกษาระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (University Innovation Ecosystem) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน วทน. (National Talent Managment Policy) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและให้แนวทางการดำเนินกิจกรรม

Like: 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา ดร.วิกิจ ผินรับ และหัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน เข้าร่วมนำเสนอชุดโครงการ ภายใต้แผนงาน (Flagship) ”ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน” ปีงบประมาณ 2563 ต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

Like: 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1” ภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมืออาชีพ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ และการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล และได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร มณีโชติ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษของบทความ ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้ม และเป็นที่สนใจของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ

 

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน ซึ่งช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่องการบริหารงานวิจัยและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Like: 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 10 เดือน (ปิดโครงการ) ประเด็นโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” (จำนวน 5 โครงการย่อย) ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเปิดการประชุมการรายงานความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ นำเสนอความก้าวหน้าในภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยจัดการกลางของโครงการฯ นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราช

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำผลงานวิจัยจากทุนท้าทายไทย ในประเด็น การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรังระยะที่ 2 เข้าร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

Like: 

Pages