ข่าวกิจกรรม Activity

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิด “ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ. หลักสูตร : บูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้” ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน

          ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามตัวแทนผู้จัดงาน กล่าวว่าการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการการดำเนินงาน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ และผลการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(สำนักพระราชวัง) ที่ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบูรณาการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการเรียนรู้ สำหรับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีทีมวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย ร่วมบรรยายองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการสาธิตการทำพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบของ อพ.สธ. โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ ในสถานศึกษาของตน และช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้นักเรียนในโรงเรียน จนเกิดเครือข่ายการดำเนินการร่วมกันและขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

Like: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะทำงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565

          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามของบรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรี ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร ประกอบด้วย/วารสารวิชชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)/วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports (มหาวิทยาลัยทักษิณ)/วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) Asian Journal of Arts and Culture (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Trends in Sciences (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Asia Social Issues (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)/วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)/วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ในการดำเนินการด้านวารสาร หรือการพัฒนางานด้านการวิจัยต่อไป

Like: 

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาเขตตรัง มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 4 โครงการ

  • โครงการการใช้ประโยชน์สารให้สีจากเปลือกเสม็ดแดงเพื่อเพิ่มความเข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เสม็ดขาวเสม็ดแดง ผศ.ศวรรณรัศม์  อภัยพงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โครงการผลิตภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มจากเปลือกต้นเสม็ดขาวเพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติก นายสมภพ  ยี่สุ่น สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Like: 

 วันที่ 29 เมษายน 2565 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกพื้นเพื่อผสานองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมทำงานพัฒนา องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนสังคมแก้ปัญหาความต้องการของพื้นที่ หวังการกระจายรายได้ในชุมชน ด้วยโครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ธานินทร์ ผะเอม ประธานแผนงานชุมชนนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายภาคีหน่วยงานของภาครัฐและเองชนรวมไปถึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะ 9 เดือน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประยุคการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนาม ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และแผนการดำเนินงานตามพัธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบ Flagship ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนายกระดับพื้นที่(บพท.) ภายใต้แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการ ปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯจะใช้เป็นเครื่องมือนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สู่ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ภายในงานได้มีการแสดงผลงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 โครงการวิจัยย่อย มีการวางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย แบ่งออกเป็น มิติต่างๆ ประกอบด้วย “มิติชุมชนเขา” นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพขมิ้นด้วงของกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นด้วงบ้านวังหอนอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช “มิติชุมชนป่า” นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของชุมชนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน: กรณีศึกษาตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “มิติชุมชนนา” นวัตกรรมการจัดการอาหารโคเนื้อในตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช ,การพัฒนาอาหารโปรตีนปลอดภัยจากปลานิลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนบ้านวัดใหม่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช “มิติชุมชนเล”นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของอาหารทะเลต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งวิถีใหม ,นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาหวานชุมชนบ้านตะเสะ      อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ,การยกระดับการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมตู้อบแห้งอัจฉริยะและตลาดออนไลน์, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากฐานทรัพยากรโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนในพื้นที่ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง โดยการดำเนิน ในพื้นที่ทำงานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม จำนวน 15 ตำบล ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดตรัง 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลตะเสะ ตำบลหาดสำราญ ตำบลบ่อหิน ตำบลน้ำผุด ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลโคกสะบ้า ตำบลละมอ ตำบลกะช่อง และตำบลนาข้าวเสีย และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 6  ตำบล ได้แก่ ตำบลดุสิต ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลสระแก้ว ตำบลควนกรด ตำบลวังอ่าง และตำบลท้องเนียน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกมาตรฐานการผลิตและแปรรูป และการบริหารจัดการตลาดเพิ่มโอกาสทางการตลาด ซึ่งพบว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมพร้อมใช้ จำนวน 23 ผลงาน สามารถสร้างนวัตกรชาวบ้าน จำนวน 84 คน 

ด้าน นางอารีย์  มั่นซิ้ว ชาวบ้านนวัตกรด้านการนวดแผนไทยในกลุ่มงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากฐานทรัพยากรโคลนธรรมชาติบ่อน้ำพุเค็มร้อนในพื้นที่ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง กล่าวว่าตนได้มีความรู้และทักษะด้านงานบริการเพิ่มมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นและความประทับให้กับผู้มาใช้บริการนวดสปาได้เป็นอย่างดีรวมถึงการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 5 ปี ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปสู่เป้าหมาย เป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ต่อไป

Like: 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566”ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน ณ โรงแรมดุสิต ดีทู ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ, ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นวิทยากรให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

          ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพันธกิจมุ่งเน้นจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ในปัจจุบันงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักวิจัยนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและสื่อต่างๆ การถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนจนถึงการนำผลที่เกิดจากการวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การจัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้ โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนในครั้งนี้ เป็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยฯ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน สวก. และจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ เพิ่มขึ้น

          ด้าน ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพันธกิจด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและท้องถิ่น และการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการขอทุนสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามระบบการขอทุนของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) เป็นการเพิ่มโอกาสนักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุนจึงมีความจำเป็นเพื่อเตรียมข้อเสนอการวิจัยสำหรับส่งเสนอของบประมาณของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ภายใต้เงื่อนไขของหน่วย PMU ที่กำหนดแตกต่างกันไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้น ก่อนส่งเสนอของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วย PMU ต่อไป

Like: 

วันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)จัดประชุมติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโกศล อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมประชุม ซึ่งพื้นที่สงขลา มีโครงการที่รายงานความก้าวหน้าทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้

โครงการบำรุงรักษาพันธุกรรมพืชกล้วยพื้นเมืองในพื้นที่ปกปัก อ.สุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ

โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมือง อ.สุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง วิทยาลัยรัตภูมิ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งกล้วย และอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยพื้นเมืองภาคใต้ ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ คณะศิลปศาสตร์

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไซเดอร์จากกล้วย อ.นุชจิเรศ  แก้วสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงการห้องนิทรรศการการเดินทางของกล้วยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR) อ.อภิชญา  ขวัญแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี      

โครงการการพัฒนาช่องทางออนไลน์และการทำบรรจุภัณฑ์จากกล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ คณะบริหารธุรกิจ

Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »